høst 2023
BED-3044H Økonomi- og virksomhetsstyring - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring 5 stp
BED-3044 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 stp
BED-3044F Økonomi- og virksomhetsstyring 10 stp

Innhold

Økonomi- og virksomhetsstyring handler om å tilføre virksomheten konkurransekraft gjennom god beslutningsstøtte og god resurs- og prestasjonsstyring. Et viktig element er implementering av bedriftens strategier hvor økonomi- og virksomhetsstyring skal bidra med argumenter til konkrete beslutninger og tilrettelegging for selve strategiprosessen. Innenfor fagfeltet økonomi- og virksomhetsstyring inngår følgende komponenter:

 • Prestasjonsstyring, som omfatter utvikling, tilrettelegging og anvendelse av mekanismer for styring av atferd for å understøtte verdiskapningsprosessen.
 • Beslutningsstøtte, som omfatter fremskaffelse, analyse og kommunisering av verdiskapningsrelevant informasjon til beslutningsformål.
 • Ressursstyring, som omfatter bruk og utvikling av virksomhetens ressurser. Økonomistyring har fokus på utvikling, tilrettelegging og anvendelse mekanismer for styring av atferd for å understøtte verdiskapningsprosessen.

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor økonomi- og virksomhetsstyring og spesialisert innsikt i hvordan ulike styringsverktøy benyttes i virksomheter
 • har inngående kunnskap om styringssystemer og en forståelse av hvordan ulike styringsverktøy kan brukes som et strategisk verktøy for å øke virksomhetens verdiskaping
 • har kunnskap om hvordan økonomi- og virksomhetsstyring som fagområde har utviklet seg over tid.

Ferdighet

Kandidaten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor økonomistyringsfaget og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan analysere og forholde seg kritisk til bruken av ulike styringsverktøy og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre en selvstendig, avgrenset oppgave knyttet til en aktuell problemstilling fra et valgt case

Generell Kunnskap

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til utvikling, tilrettelegging og anvendelse av mekanismer for implementering av strategi og styring av atferd
 • kan fremskaffelse, analyse og kommunisere verdiskapningsrelevant informasjon til beslutningsformål
 • kan anvende kunnskap til utvikling og implementering av balansert målstyring
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker økonomistyringsfagets uttrykksformer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Emnet er spesialdesignet for studenter som tar mastergraden i økonomi og administrasjon ved studiested Harstad og Alta. Det er ikke mulig for studenter som er lokalisert i Tromsø å følge dette emnet.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.12.2023 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering og presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet består av en innlevering og presentasjon.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3044H
 • Tidligere år og semester for dette emnet