høst 2024
BED-3011H Forskningsdesign og metodevalg - 10 stp

Emnetype

Emne kan tas som masterenkeltemne for de som har fullført Master i regnskap og revisjon ved UiT Norges arktiske universitet, og som må forbedre enkeltkarakterer for å kunne søke om autorisasjon som Statsautorisert revisor.

Opptakskrav

Søknadskode: 9371

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg 10 stp
BED-3011F Forskningsdesign og metodevalg 10 stp

Innhold

Kurset gir innledningsvis en innføring i vitenskapsteori og sentrale aspekter ved gjennomføring av empirisk forskning. Studentene vil få en generell oversikt over ulike design og forskningsmetoder, samt hvilke metoder som kan vurderes som relevante for ulike typer av problemstillinger og hvordan man vurderer kvaliteten i egen forskning.

Emnet ulike deler:

 • Vitenskapsteoretisk ståsted.
 • Utvikling av forskningstema og problemstilling.
 • Etikk og etiske overveielser i forskning.
 • Skriveprosessen og litteratur review.
 • Kvalitativ forskningsstrategi.
 • Kvalitativ dataanalyse.
 • Kvantitativ forskningsstrategi.
 • Kvantitativ dataanalyse:
  • - Tilrettelegging av data for analyse
  • - Faktoranalyse
  • - Regresjonsanalyse
  • - ANOVA (enveis varians analyse)
  • - Test av gjennomsnittlige forskjeller
  • - Ikke-parametriske tester
 • Bedriftsøkonomisk forskning.
 • Vurdering av kvalitet når det gjelder kvalitativ og kvantitativ forskning (reliabilitet og validitet samt alternative kvalitetskriterier).

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten...

 • Har avansert kunnskap om ulike forskningsdesign og metodevalg innenfor bedriftsøkonomisk forskning.
 • Har spesialisert innsikt i forskningsdesign og metodevalg innenfor utvalgte bedriftsøkonomiske problemområder.
 • Har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske fundament for forskningsdesign og metodevalg innenfor bedriftsøkonomisk forskning.
 • Kan tilegne seg og bruke kunnskap om forskningsdesign og metodologiske valg knyttet til bedriftsøkonomiske problemstillinger.
 • Kan analysere bedriftsøkonomiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten...

 • Kan analysere og kritisk granske faglitteratur.
 • Kan anvende faglitteratur til skriving av akademiske tekster.
 • Kan gjøre metodologiske valg for bedriftsøkonomisk forskning.
 • Kan analysere eksisterende teori og fortolkninger innenfor forskningsdesign og metodevalg i bedriftsøkonomisk forskning og arbeide selvstendig med metodisk problemløsning.
 • Kan bruke relevante forskningsdesign og metoder i bedriftsøkonomisk forskning på en selvstendig måte
 • Kan på selvstendig grunnlag bruke de tilegnede metodekunnskapene på en kritisk og reflektert måte i gjennomføring av avgrensede forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Beherske dataverktøy for tilrettelegging og analyse av kvantitative data samt kjenne til dataverktøy for analyse av kvalitative data.

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • Kan analysere relevante etiske problemstillinger innenfor bedriftsøkonomisk forskning.
 • Kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på bedriftsøkonomiske problemstillinger og prosjekter.
 • Kan formidle omfattende selvstendige arbeid og behersker uttrykksformene innenfor bedriftsøkonomisk forskning.
 • Kan kommunisere om metodiske problemstillinger, forskningsdesign og metodevalg både med faglige eksperter innenfor området og til allmenheten.
 • Kan fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i forskningsdesign og metodevalg.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen gjennomføres i en kombinasjon av strømming av forelesninger og webinarer. Studentene må delta i gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 08.11.2024 14:00 (Innlevering) 2/5 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 21.11.2024 09:00
3/5 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

IKomp Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er to arbeidskrav i emnet:

Et arbeidskrav er et nettbasert kurs i informasjonskompetanse; iKomp; http://www.mooc.no/course/ikomp/

Et arbeidskrav som løses i gruppe etter faglærers bestemmelser.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave som deles ut i løpet av semesteret med en fastsatt innleveringsdato.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3011H
 • Tidligere år og semester for dette emnet