høst 2024
BED-3007H Verdsetting av foretak - 10 stp

Emnetype

Emne kan tas som masterenkeltemne for de som har fullført Master i regnskap og revisjon ved UiT Norges arktiske universitet, og som må forbedre enkeltkarakterer for å kunne søke om autorisasjon som Statsautorisert revisor.

Opptakskrav

Søknadskode 9371

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3007F Verdsetting av foretak 10 stp
BED-3007 Verdsetting av foretak 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på metoder for å beregne og analysere økonomisk verdi på foretaksnivå. Det er lagt vekt på opplæring i praktiske teknikker for verdivurdering. Teknikkene bygger på forkunnskap fra moderne foretaksfinans og prissetting i finansielle markeder. Spesielt gjelder dette prising av risiko og beregning av kapitalkostnader for foretakets finansiering. I tillegg kreves kunnskap om finansregnskap og hvordan det kan analyseres for investorformål. I emnet vil man øve på å verdsette aksjer og andre verdipapirer, samt verdsetting av hele foretak i forbindelse med børsintroduksjon eller kjøp/salg av foretak.

Hva lærer du

Etter å ha fullført dette emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene skal ha gode kunnskaper om hvilke faktor som betyr noe for foretaks verdi. Disse kunnskapene skal kunne omsettes til avanserte ferdigheter innen verdsetting av foretak. Man skal også få kunnskaper om verdisetting av verdipapirer som avspeiler eierverdi. I kurset får man også en viss kunnskap om verdisetting av gjeld (obligasjoner), men verdsetting av obligasjoner og andre gjeldspapirer behandles ikke like grundig som verdisetting av aksjer eller aksjeselskaper. Man skal kunne begreper som EBIT, EBITA, EBITDA, NOPAT (driftsresultat etter skatt), gjenværende fortjeneste, unormal vekst i fortjenesten, fri kontantstrøm (FCF, terminalverdi, WACC, P/E, P/B, EV/EBITDA og andre standard begreper brukt i verdsetting av foretak. Man skal kunne anvende ulike alternative tilnærmingsmetoder for verdsetting av selskaper. Studentene skal også ha avanserte kunnskaper om hvorledes lønnsomhet kan måles.

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha gode kunnskaper om sammenhengen mellom utviklingen i aksjemarkedet, avkastningen på aksjen og bedriftens prestasjoner.

Studentene skal også ha gode kunnskaper om sammenhengen mellom lønnsomhet, vekst og verdiskapning.

Studentene skal være i stand til å vurdere hvordan ny teknologi og bærekraft kan ha betydning for et foretaks verdi.

Ferdigheter

I emnet skal man

 • Kunne skille mellom inntjeningsbasert tilnærming, balansebasert tilnærming og markedsbasert tilnærming til verdsetting
 • Kunne forstå og beregne NOPAT (driftsresultat etter skatt)
 • Kunne beregne fri kontantstrøm
 • Kunne beregne risikojustert kapitalkostnad for egenkapital, gjeld og hele foretaket etter metoder utviklet i finansfaget
 • Kunne regne fundamentalverdi av egenkapital via verdisetting av netto investert kapital, selskapsverdi (entreprise value) og ulike typer gjeld
 • Vite hvilke hovedfaktorer som på lang sikt skaper verdi ifølge den inntjeningsbaserte modellen
 • Kunne omarbeide årsregnskap som er stilt opp etter regnskapslovens regler til såkalt strategisk investororientert regnskap
 • Kunne analysere bedrifters økonomiske prestasjoner og stilling
 • Kunne skille mellom driftsrelaterte og ikke driftsrelaterte poster i et regnskap
 • Kunne beregne neddiskontert fri kontantstrøm og neddiskontert residualinntekt (Economic Profit eller Residual Income) og kunne forstå og forklare at man kommer fram til samme verdi for foretaket ved de to ulike metodene
 • Kunne beregne foretakets verdi ved hjelp av Abnormal earnings growth metoden
 • Vite hva som er begrunnelsen for APV (Adjusted Present Value) metoden, hvilke kontantstrømmer som brukes i denne metoden og beregning av relevant diskonteringsrente når APV metoden anvendes
 • Kjenne til Corporate Cash Flow og Equity Cash Flow metodene for verdsetting.
 • Kunne foreta en verdsetting av foretak ved hjelp multipler
 • Kunne verdsette diversifiserte foretak ved hjelp av en kombinasjon av ulike teknikker og metoder
 • Kunne måle selskapets lønnsomhet på ulike måter
 • Kunne verdsette nystartede og raskt voksende selskaper
 • Kunne utvikle et system for prestasjonsmåling som er tilpasset den enkelte bedrift
 • Kunne identifisere kritiske faktorer for at fusjoner og oppkjøp skal være vellykket
 • Kunne anvende realopsjonsteori i forbindelse med verdsetting
 • Kunne konkretisere forutsetningene for at ny teknologi og bærekraft skal bidra positivt til foretakets verdiskapning

Generell kompetanse

Emnet anvender analysemetoder fra fagene foretaksfinans, regnskapsanalyse og i noen grad strategi og kunne anvende deler av disse fagene til verdsetting av foretak. Emnet er fokusert rundt begrepet "verdiskaping" på foretaksnivå og ikke verdsetting av enkelteiendeler som et foretak disponerer i sin verdsettingsprosess. Emnet og gir et godt utgangspunkt for å gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning (masteroppgave). Man skal også kunne reflektere over avgrensingen mot samfunnsmessig verdiskaping og kunne reflektere og argumentere for at andre interessenter (stakeholders) enn eierne kan ha motstridende interesser i verdiskapningsprosessen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 11.12.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Faglærer avgjør om arbeidskravet løses individuelt eller i gruppe.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3007H
 • Tidligere år og semester for dette emnet