vår 2024
BED-2120 Praktisk prosjekt - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på Praktisk prosjektledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BED-2108 Prosjektstyring, BED-2109 Ledelse av prosjekt, BED-2119 Kommunikasjon

Innhold

Studentene blir delt inn i grupper der hver gruppe kan bestå av inntil 5 studenter. Gruppene skal i samarbeid planlegge, gjennomføre, avvikle og evaluere et konkret prosjekt. Dette kan dreie seg om arrangement, utredninger eller andre konkrete oppdrag for lokale aktører fra næringsliv, frivillige organisasjoner eller offentlig sektor. Prosjektet vil bli utarbeidet av Universitetet i samarbeid med studentene. Nærmere beskrivelse av prosjektmandat vil bli gitt.

Noen sentrale spørsmål i emnet er:

 • Hvordan skal en bruke verktøyene innenfor prosjektledelse?
 • Hvordan kan man sikre prosjektets fundament gjennom god intern og ekstern kommunikasjon?
 • Hvordan kan en lage og bruke prosjektverktøy i praksis som verktøy som formål, mål, milepælsplan og produksjonsplaner?
 • Hvordan kan man gjennom praktisk jobbing følge opp de oppsatte planene og være forberedt på det en ikke vet, i en risikoanalyse?
 • Hvordan kan man vise at god planlegging gjenspeiler gjennomføringen i et prosjekt?

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

 • kunnskap om hvordan man jobber opp mot en prosjekteier.
 • kunnskap om hvordan man gjennom praktisk jobbing kan følge opp de oppsatte planene, og være forberedt på det en ikke vet, i en risikoanalyse.
 • utviklet en selvstendig, erfaringsbasert forståelse for prosjektarbeid fra idé til ferdig produksjon.
 • bidratt til egenutvikling og bevisstgjøring gjennom å delta i gjennomføringen av et praktisk prosjekt.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • anvende verktøyene innenfor prosjektledelse i praksis.
 • sikre prosjektets fundament gjennom god intern og ekstern kommunikasjon.
 • utvikle og bruke produksjonsverktøy som aktivitetsansvarskart og produksjonsplaner.
 • reflektere over og ha kunnskap om hvordan teamarbeid fungerer og forståelse for kommunikasjons- og utviklingsprosesser.

Samlet kompetanse:

Studenten skal være i stand til å

 • planlegge, gjennomføre og evaluere et større praktisk prosjekt gjennom individuelt arbeid og i små og større grupper.
 • anvende prosjektteori i en kombinasjon med praktisk arbeid.
 • vise innsikt i yrkesetiske prosjektfaglige problemstillinger.
 • kommunisere og reflektere rundt prosjektpraksis ut fra prosjektfaglig teori, herunder delta i diskusjon om prosjektfaglige temaer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, praktisk arbeid og veiledning. Emnet vil innbefatte 3 samlinger med tre dagers varighet. Det må påregnes å jobbe både individuelt og i gruppe mellom samlingene. I prosjektperioden vil klassen veiledes gjennom brief og debrief i både skriftlig og muntlig form.

Det stilles krav om 80 prosent oppmøte under de tre samlingene.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 08.05.2024 10:00
1 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Midtveis presentasjon i gruppe Godkjent – ikke godkjent
Gjennomføring av prosjekt Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig oppmøte på samlinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Arbeidskrav nr 1: Midtveis i prosjektperioden vil en faggruppe sammensatt av universitetets ansatte og eksterne gi tilbakemeldinger til gruppens videre arbeid. Vurdering gjøres ved muntlig presentasjon i gruppe. Nærmere kriterier vil bli gitt.
 • Arbeidskrav nr 2: På siste samling skal prosjektet overleveres ved gjennomføring av et arrangement.
 • Arbeidskrav nr 3: 80 % oppmøte på samlingene

Arbeidskravene vurderes til Godkjent/Ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Evaluering av prosjektet og prosessen dagen etter overleveringen. Evalueringen skjer i form av en muntlig presentasjon i gruppe.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BED-2120
 • Tidligere år og semester for dette emnet