vår 2024
BED-2119 Kommunikasjon - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på årsstudiet i Praktisk prosjektledelse.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PROKOM Kommunikasjon 15 stp

Innhold

Ferdigheter i kommunikasjon er nødvendig for å lede og oppnå samarbeid. Hensikten med kurset er å gi studentene økt kunnskap om betydningen av kommunikasjon som virkemiddel ved prosjektledelse. Det legges til rette for utvikling av kommunikasjonskompetanse, det vil si forbedring av lytteferdigheter samt økt presisjon i formidling av budskapet, med særlig oppmerksomhet om det særegne ved kommunikasjon i prosjektorganisasjoner.

Noen sentrale spørsmål i emnet er:

Hvordan kan kommunikasjon benyttes som strategisk verktøy i prosjektarbeid?

Hvordan håndtere kommunikasjon med medier?

Hvordan bruke ulike kanaler for kommunikasjon utad og innad?

Hvilke retoriske grep er virksomme for å få frem budskapet muntlig, skriftlig og non-verbalt?

Hvilke barrierer kan oppstå mot effektiv kommunikasjon?

Hvordan håndtere vanskelige samtaler og konflikter?

Hvordan lede møter slik at de fungerer best mulig?


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

 • kunnskap om kommunikasjonsteorier som er relevante for prosjektledelse.
 • kunnskap om prinsipper og verktøy for kommunikasjon i virksomheter internt og eksternt.
 • kunnskap om konflikthåndtering.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • utarbeide strategier og planer for kommunikasjonsstrategier, formidling, presentasjoner og konflikthåndtering.
 • lede gjennomføring av kommunikasjonsplaner og tiltak.
 • gjennomføre praktiske kommunikasjonstiltak som møter, muntlige presentasjoner, skriftlige presentasjoner, mediekontakt, bruk av digitale medier.
 • gjennomføre tiltak for å løse konflikter i prosjekter.

Samlet kompetanse:

Studenten skal være i stand til å

 • å presentere sentralt kommunikasjonsfaglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger.
 • å utveksle faglige synspunkter om teorier og praksis.
 • å lede planlegging og gjennomføring av prosjekters kommunikasjon på en slik måte at kommunikasjonen bidrar til at prosjektets mål blir nådd.
 • å anvende sine kunnskaper og ferdigheter i faget for å kunne gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisninga vil være prosessorientert. Den vil veksle mellom dialogorienterte forelesninger og kommunikasjonsøvelser (individuelt, gruppearbeid og case-diskusjoner) gjerne med utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer. Det er lagt opp til 54 timer undervisning i emnet. Fullt utbytte av emnet krever tilstedeværelse i undervisningen. Studentene får i tillegg et tilbud om å delta i korte digitale møter mellom de fysiske samlingene («digital fagprat»), og noe undervisningsmateriell blir også lagt ut i Canvas uten alltid å bli behandlet i undervisningen.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 21.05.2024 09:00 (Utlevering)
04.06.2024 14:00 (Innlevering)
14 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studentene skal gi en individuell muntlig presentasjon av et oppgitt tema. Presentasjonen gis ved UiT i Harstad den tredje samlingen i semesteret. Arbeidskravet evalueres ut fra presentasjonsform og faglig innhold. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested som administrerer emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BED-2119
 • Tidligere år og semester for dette emnet