høst 2024
BED-2109 Ledelse av prosjekt - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på årstudiet i Praktisk prosjektledelse.

Innhold

Emnet vil ta utgangspunkt i teorier om ledelse i organisasjoner, med vekt på de særlige utfordringer og muligheter som preger ledelse av temporære organisasjoner.

Noen sentrale spørsmål i emnet er:

 • Hvilke krav og forventninger stilles til prosjektlederrollen i ulike typer prosjekter?
 • Hva kjennetegner effektive prosjektteam, og hvordan ledes de?
 • Hvordan kan klassifisering av prosjekter støtte prosjektleder i valg av hensiktsmessige gjennomføringsstrategier?
 • Hvilke kreative metoder og teknikker kan prosjektleder bruke for å etablere arenaer som legger til rette for innovasjonsarbeid, læring og utvikling?
 • Hvilke perspektiver og kriterier legges til grunn for å vurdere prosjektets suksess?

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

 • kjennskap til teorier om ledelse generelt.
 • inngående kunnskap om prosjektledelsens teorier, prinsipper og verktøy.
 • kunnskap om teamutvikling.
 • kunnskap om arbeid med HMS- og arbeidsmiljørelaterte problemstillinger i prosjektarbeid.
 • kunnskap om verktøy for kreativ utvikling og innovasjonsarbeid i prosjekter.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • sette sammen en fungerende prosjektgruppe og få den til å nå sine mål.
 • lede prosesser for idéutvikling og nyskaping i prosjekter.
 • lede arbeid for å forebygge og løse konflikter, utbrenthet og arbeidsmiljørelaterte problemer.

Samlet kompetanse:

Studenten skal

 • ha innsikt i sentralt fagstoff om prosjektledelse.
 • kunne formidle sentralt fagstoff om prosjektledelse både skriftlig og muntlig.
 • lede små og store prosjekter med et fundament i teorier fra og prinsipper for effektiv prosjektledelse, og i samsvar med etiske retningslinjer.
 • være kjent med oppdaterte metoder og prinsipper for innovasjon og kreativitetsutvikling i prosjekter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med konkrete og praktiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet vil innbefatte 3 samlinger med tre dagers varighet. Det er lagt opp til 54 timer undervisning i emnet.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriflig innlevering i gruppe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig individuell eksamen over et oppgitt tema. Kandidatene må innen en tidsfrist forut for den muntlige presentasjonen levere inn et skriftlig notat som grunnlaget for presentasjonen. Det utarbeides nærmere kriterier for det skriftlige notatet og den muntlige presentasjonen, herunder vurderingskriterier.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BED-2109
 • Tidligere år og semester for dette emnet