høst 2024
BED-2108 Prosjektstyring - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Praktisk prosjektledelse.

Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PROØK Prosjektstyring 15 stp
BED-2042NETT Prosjektstyring 10 stp

Innhold

Emnet handler om generell kunnskap om prosjektledelse, med særlig vekt på hvordan ulike prosjekt kan styres. Det gis en grundig innføring i ulike verktøy for prosjektstyring.

Noen sentrale spørsmål i emnet er:

 • Hvilke særtrekk har prosjektledelse som fagområde og som arbeidsform?
 • Hvordan formulere formål og mål i et prosjekt?
 • Hvordan organisere et prosjekt med bruk av ansvarskart for fordeling av roller, ansvar og myndighet?
 • Hvordan planlegge et prosjekt ved hjelp av milepælsplan?
 • Hva er en interessentanalyse og hva bør en risikovurdering inneholde?
 • Hvordan bør prosjektavslutning foregå for å sikre overføring av prosjektets resultater?
 • Hva er suksesskriterier og suksessfaktorer?
 • Hvordan skal prosjektet finansieres?
 • Hvordan bygger man et godt budsjett for prosjektet?
 • Hvordan følger man opp og styrer prosjektet etter budsjett?

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

 • kunnskap om prosjektets egenart, utvikling og plass i samfunnet.
 • kjennskap til ulike retninger innenfor prosjektledelse som fagområde.
 • inngående kunnskap om ulike prosjektverktøy for å starte, planlegge, gjennomføre og avslutte et prosjekt.
 • kunnskap grunnleggende prinsipper for budsjettering og økonomistyring i et prosjekt.
 • kunnskap om suksesskriterier og suksessfaktorer i et prosjekt.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • trekke frem særtrekk med prosjektledelse som fagområde og som arbeidsform.
 • utvikle og formulere de ulike prosjektverktøyene som navn, formål og mål i et prosjekt, organisasjonskart for fordeling av roller, ansvar og myndighet, samt milepælsplan, interessentanalyse, risikovurdering og et budsjett for prosjektet på milepælsnivå med relevante inntekter og kostnader.
 • ha daglig oppfølging av et prosjekt gjennom oppfølging av de ulike prosjektverktøyene.
 • benytte ulike metoder for å evaluere og overføre prosjektets resultater ved prosjektets slutt.

Samlet kompetanse:

Studenten skal

 • kunne utvikle, planlegge, gjennomføre, evaluere og avslutte et prosjekt fundamentert i teorier fra og prinsipper for effektiv prosjektledelse, herunder yrkesetiske prinsipper.
 • kunne formidle sentrale teorier, problemstillinger og perspektiver både muntlig og skriftlig, herunder delta i faglige diskusjoner for å utvikle god prosjektstyring.
 • ha innsikt i aktuelle fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • kjenne til nytenkning og endringer i prosjektarbeidsformen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med konkrete og praktiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet vil innbefatte tre samlinger på campus Harstad, hver på tre dager. Det må påregnes å jobbe både individuelt og i gruppe mellom samlingene. Det er lagt opp til 54 timer undervisning i emnet.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 03.12.2024 09:00 (Utlevering)
06.12.2024 13:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
IKomp Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav 1: Det skal utformes en prosjektskisse som kan leveres individuelt eller i gruppe (maks 3 deltagere). Besvarelsen skal ha et omfang på 2000 - 2500 ord, og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Nærmere kriterier vil bli gitt. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav 2: Informasjonskompetanse (iKomp). Kurs gjennomføres her: https://result.uit.no/ikomp/ Du mottar et kursbevis når iKomp er bestått. Dette skal sendes til faglærer pr e-post som dokumentasjon på at arbeidskravet er godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangert eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BED-2108
 • Tidligere år og semester for dette emnet