høst 2023
BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2061 Rekruttering og arbeidsrett 10 stp
BED-2112 Human Resource Management 7 stp
BED-2040NETT Ledelsesteori og personalledelse 7 stp
BED-2057 Arbeidsrett og arbeidsmiljø 5 stp
BED-2149 Personalledelse og arbeidsrett 7 stp

Innhold

Faget skal gi en innføring i sentrale problemstillinger i forbindelse med rekruttering og arbeidsrett som er relevant for en leder med personalansvar. Faget skal gi kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering, samt hovedreglene i den individuelle arbeidsretten.

Rekruttering:

 • Rekrutteringssirkelen
 • Ulike typer jobbintervjuer
 • Utvelgelsesmetodikk (jobbanalyse, intervjuformer, intervjuteknikk, forsvarlig testetikk, samt gjennomgang av de mest sentrale trinnene i en rekrutteringsprosess).
 • Personlighetspsykologi inkludert relatert testteori og kritikk av de ulike teoretiske tilnærmingene
 • Måling av personlighet, intelligens, evner og ferdigheter. Drøftelser av fordeler og ulemper ved bruk av arbeidspsykologiske testverktøy i rekrutteringssammenheng.

Arbeidsrett

Innhold

 • Innføring i arbeidsrett.
 • Innføring i juridisk metode.
 • Ansettelser.
 • Likebehandling og vern mot diskriminering.
 • Arbeidsavtalen
 • Rettigheter og plikter.
 • Arbeidsgivers styringsrett.
 • Arbeidsmiljø. Arbeidstid.
 • Lønn, ferie og feriegodtgjørelse.
 • Sykdom og arbeidsforhold.
 • Permisjoner.
 • Virksomhetsoverdragelse.
 • Opphør av arbeidsforhold

Hva lærer du

Rekruttering:

Læringsutbytte

 • har kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering
 • kan redegjøre for de mest sentrale trinnene i en rekrutteringsprosess
 • kan diskutere prinsippene for hva det betyr å forvalte ansvaret for rekruttering på en hensiktsmessig og etisk forsvarlig måte.

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke en strategisk tilnærming ved utforming av rekrutteringsprosesser.
 • kan identifisere hvilke rutiner, metoder og verktøy som bør brukes i rekruttering. Sentrale begreper i denne sammenheng vil være validitet, reliabilitet og normgrupper
 • kan utarbeide jobbanalyser og ulike typer ansettelsesintervjuer
 • kan redegjøre for sentrale lover og avtaler, virkemidler, tiltak og prioriteringer for å sikre forsvarlig rekruttering.

Generell kompetanse

Studentene

 • har forståelse for det teoretiske grunnlaget for fagfeltet rekruttering
 • har innsikt i ulike arbeidspsykologiske testverktøy som måler både typisk atferd og maksimal prestasjon
 • har forståelse for samtlige elementer som bør inngå i en jobbanalyse og utforming av kompetansebaserte intervjuer.
 • har innsikt i betydningen av å utarbeide strukturerte intervjumaler
 • forstår hvordan de skal arbeide for å unngå maktmisbruk og oppnå god etikk i rekrutteringsprosesser

Arbeidsrett:

Læringsutbytte

 • Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Studentene skal ha kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter
 • Videre skal de ha kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver og ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne forstå og løse spørsmål som gjelder partenes rettigheter og plikter.

Generell kompetanse

 • Studentene skal kjenne til hovedreglene i den individuelle arbeidsretten, hvilket innebærer at studentene skal kjenne reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 28.11.2023 09:00 (Utlevering)
28.11.2023 13:00 (Innlevering)
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Et arbeidskrav i gruppe på 2-4 studenter må være godkjent før kandidatene kan avlegge eksamen i faget. Det vil bli gitt en tentativ karakter på arbeidskravet A-F, hvor F er ikke godkjent. Den tentative vurderingen tjener kun som en tilbakemelding på arbeidskravet og har ingen innvirkning på eksamenskarakteren i faget.

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2061NETT
 • Tidligere år og semester for dette emnet