vår 2024
BED-2046 Anvendt metode - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7 stp
BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7 stp

Innhold

Emnet tar for seg grunnprinsippene innen forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemstillinger. Studentene vil få en generell oversikt over sentrale kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. I løpet av kurset vil studentene få øvelse i å gjennomføre en forskningsprosess hvor kvalitative og kvantitative metoder benyttes for innsamling, analyse og rapportering av data. Emnet vil gjøre studentene i stand til å gjennomføre enkle undersøkelser og skrive prosjektoppgaver under veiledning.

Hva lærer du

Kunnskap

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten vite ...

 • hvordan man kan utvikle forskbare problemstillinger
 • hvordan man designe samfunnsvitenskapelige studier
 • hvilke fordeler og ulemper som er knyttet til de mest sentrale kvalitative og kvantitative forskningsmetodene
 • hva som er de mest anvendte analysemetodene for kvalitative og kvantitative forskningsdata

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne …

 • gjennomføre enkle vitenskapelige undersøkelser
 • vurdere og diskutere ulike forskningsmessige metodevalg
 • finne og anvende faglitteratur i sine egne studier
 • analysere kvalitative og kvantitative forskningsdata
 • beherske og kjenne til dataverktøy, som SPSS og NVivo, for å analysere kvalitative og kvantitative forskningsdata

Generell kompetanse

Emnet skal bidra til at kandidaten styrker sine evner til å...

 • samarbeide med andre for å gjennomføre akademisk arbeid
 • skriftlig og muntlig kommunisere sitt akademiske arbeid slik at det er lett å forstå
 • kritisk vurdere påliteligheten til egne og andres akademiske arbeid
 • benytte egen kreativitet til å øke kunnskapen innen samfunnsvitenskapens fagområde
 • benytte digitale verktøy i sitt akademiske arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 27.05.2024 14:00 (Innlevering) 4/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 03.06.2024 09:00
6/10 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oblig Godkjent – ikke godkjent
Oblig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2046
 • Tidligere år og semester for dette emnet