høst 2024
BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-2502 Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
ØS115 Organisasjon 10 stp
F-250 Organisasjonsteori 10 stp
BED-2029F Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
BED-2029NETT Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
BED-6013 Praktisk ledelse i sjømatnæringen 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om hva organisasjoner er og hvordan de fungerer internt og i forhold til sine omgivelser. Det innebærer
  • å ha kunnskap om formelle og uformelle sider ved organisasjonen og deres samvirke med organisasjonens omgivelser
  • å ha kunnskap om sentrale prosesser i organisasjoner, herunder endring, ytelse, læring, kommunikasjon og beslutninger
  • å ha kunnskap om bærekraft, samfunnsansvar og etikk knyttet til organisasjoners virke
 • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om ledelse og ledelsesteorier samt lederens virkemidler i forbindelse med medarbeider og organisasjonsutvikling. Det innebærer
  • kunnskap om ulike former for ledelse, lederstiler, situasjonsbestemt ledelse og motivasjon av medarbeidere.

Ferdigheter:

 • Kunne oppdage og definere enkle problemstillinger i organisasjonsteoretisk sammenheng og anvende teorier opp mot disse.
 • Ha innsikt i ulike teorier om ledelse

Kompetanse:

 • Kunne formidle kunnskap om organisasjonsteoretiske emner og ledelsesaspekter
 • ha tilstrekkelig innsikt til å analysere ulike problemstillinger som organisasjoner står overfor, samt å kunne foreslå forbedringer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.12.2024 09:00 (Utlevering)
09.12.2024 14:00 (Innlevering)
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering 1 Godkjent – ikke godkjent
Innlevering 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene består av 2 skriftlige casebaserte innleveringsoppgaver.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2029
 • Tidligere år og semester for dette emnet