høst 2024
BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp
ØS204 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
FSK-2012 Vitenskapelig metode og statistikk 10 stp
FLY-1008 Anvendt forskningsmetode 10 stp
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp
SOK-2009 Økonomi, statistikk og programmering 7 stp
ØKMES Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og statistisk analyse for økonomer. Metodedelen gir en bred innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og innsamling av data. Studentene får også en praktisk innføring i analyse av empiriske data ved bruk av egnet dataverktøy. Studentene skal gis gode forutsetninger for å planlegge og gjennomføre undersøkelser samt analysere, tolke og presentere data på en vitenskapelig måte. Statistikkdelen skal gi studentene et relevant teoretisk grunnlag for å kunne analyse kvantitative forskningsdata og er tett knyttet opp mot den kvantitative metodedelen.

Emnet tar blant annet for seg:

 • Introduksjon til kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode
 • Utvikling av problemstillinger og planlegging av undersøkelser
 • Innføring i sentrale kvalitative og kvantitative forskningsdesign og metoder
 • Populasjon og utvalg, variablers målenivå
 • Innsamling og analyse av kvalitative og kvantitative data
 • Forskningskvalitet
 • Forskningsetikk
 • Deskriptiv statistikk og grafisk presentasjon av data
 • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk
 • Sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 • Estimering og konfidensintervall
 • Samvariasjon - kovarians, korrelasjon, enkel og multippel regresjonsanalyse
 • Hypotesetesting
 • Dataanalyse, forutsetninger for ulike analyser og hypotesetest, tolkning og presentasjon av resultater

Hva lærer du

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:

 • kjenne til ulike forskningsdesign og metodevalg som er relevante for økonomisk-administrative problemstillinger
 • ha forståelse for at problemstilling og forskningsspørsmål danner grunnlag for hvilke metoder man bør anvende i vitenskapelige studier
 • ha de nødvendige kunnskapene om statistikk for å kunne forstå og bruke statistiske metoder til å analysere data og kunne tolke og presentere resultatene

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:

 • kunne planlegge og gjennomføre kvalitative og kvantitative datainnsamlinger innen det økonomisk-administrative fagområdet, samt kunne analysere, tolke og presentere resultatet på en vitenskapelig måte
 • beherske relevant dataverktøy til å utføre analyse av et datamateriale
 • kunne analysere sekundærdata som å tolke analyseresultater fra for eksempel rapporter eller statistikkdatautskrifter
 • kunne beregne de viktigste beliggenhetsmålene og spredningsmålene, samt presentere deskriptiv statistikk grafisk
 • kunne regne med stokastiske variabler, som å finne forventningsverdi, varians og kovarians, også utvidet til lineære kombinasjoner av variablene
 • kunne velge sannsynlighetsfordeling basert på forsøkets natur, og utføre beregninger på valgt fordeling
 • kunne formulere hypoteser og velge aktuelle hypotesetester for å teste disse, samt kunne tolke resultatene på en riktig måte
 • kunne gjennomføre og tolke analyse av lineære sammenhenger, kunne gjennomføre enkel og multippel regresjon og tolke korrelasjonskoeffisient og testresultater på koeffisientene.
 • kunne estimere ukjente parametere med punktestimering og konfidensintervall.

Generell kompetanse

Emnet skal bidra til at kandidaten styrker sine evner til å

 • kritisk vurdere og reflektere over kvaliteten på vitenskapelige studie
 • benytte digitale verktøy i sitt akademiske arbeid
 • ha nødvendig grunnlag i statistikk for videre studier og arbeidsliv, og spesielt unngå typiske fallgruver i egen statistisk analyse.
 • kommunisere sitt eget og andres akademiske arbeid slik at det er lett å forstå

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen baserer seg på webbaserte ressurser, som filmer, presentasjoner og oppgaver. Det vil ikke være noe obligatorisk oppmøte gjennom semestret. Studentene vil bli fulgt opp faglig gjennom Canvas og/eller sosiale medier, med fokus på interaksjon.

Eksamen avholdes ved campus i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt på Finnsnes. I tillegg vil det bli avholdt skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentre vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene består av obligatoriske innleveringsoppgaver basert på problemstillinger knyttet til pensum.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen. Kontinuasjonseksamen arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik, og Alta
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2011NETT
 • Tidligere år og semester for dette emnet