vår 2024
BED-2003NETT Foretaksstrategi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og undervises nettbasert.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner på bachelornivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2003 Foretaksstrategi 10 stp

Innhold

Modulen vil inneholde følgende elementer:

 • Gi en introduksjon til strategibegrepet, hva som kjennetegner foretaksstrategier og elementene i strategisk ledelse
 • Gi studentene metoder og verktøy for strategisk analyse. Dette inkluderer nyere forskning og modeller innen strategisk ledelse med spesiell vekt på strukturanalyser, strategiske gruppeanalyser og verdikjedeanalyser
 • Forståelse av beslutninger og beslutningsprosesser relatert til utviklingen og implementeringen av foretaksstrategier. Dette inkluderer bedriftens strategiske valgmuligheter og kriterier for valg av strategier
 • Hvordan foretaksstrategier kan implementeres i bedrifter. Dette inkluderer ressursallokering og organisering og ledelse av bedriftens ressurser for effektiv implementering av de valgte strategiene.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal en kandidat

KUNNSKAP

 • ha bred kunnskap om teoretiske modeller for strategisk analyse, strategiske muligheter for en organisasjon og iverksetting av strategi i praksis
 • kjenne til sentrale perspektiver og antakelser i strategifaget, og forstå hvorfor ny kunnskap er nødvendig når omgivelser og samfunn forandrer seg

FERDIGHETER

 • kunne bruke sentrale strategiske verktøy til å identifisere viktig informasjon og analysere en organisasjons interne ressurser og sentrale markeds- og omgivelsesforhold
 • kunne anvende strategiske analyseresultater til å trekke implikasjoner for valg av strategi og på en reflektert måte evaluere analyseresultater så vel som strategiske valgmuligheter.

GENERELL KOMPETANSE

 • selv kunne utforme og evaluere forslag til strategi basert på strategiske analyseverktøy og integrerte kunnskaper og ferdigheter fra de øvrige økonomisk-administrative fagområdene
 • kunne delta i strategiprosesser - samarbeide, kommunisere og løse konflikter - for derigjennom å ivareta samfunnsansvar og etikk så vel som langsiktig lønnsomhet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Videoforelesninger og webinarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 03.05.2024 14:00 (Innlevering) 1 Semester A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2003NETT
 • Tidligere år og semester for dette emnet