høst 2023
BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk 7 stp
ØKBED Bedriftsøkonomi og grunnleggende regnskap 5 stp
BED-1013NETT Bedriftsøkonomisk analyse 10 stp
BED-1013F Bedriftsøkonomisk analyse og etikk 10 stp

Innhold

Bedriftsøkonomisk analyse tar opp temaer knyttet til bedriften i det økonomiske system, gjennomgår grunnleggende kostnadslære, driftsregnskap og kostnads-resultat-volumanalyse, produktvalg og investeringsteori.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten
 • kjenne kostnadsbegrepet og ha forståelse for kostnaders variabilitet
 • ha kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon og kunne utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer
 • forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene
 • forstå tankegangen ved normalkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på normalkost, og kunne utarbeide normalkostregnskap
 • forstå relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium for investeringer og eiernes økonomiske interesser i foretaket
 • ha kunnskaper om ulike perspektiver på prisfastsetting i praksis, sett i forhold til ulike markedsformer

Ferdigheter:

 • kunne fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
 • kunne gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
 • kunne beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer
 • kunne foreta avviksanalyse, kjenne årsaker til avvik og kunne foreslå iverksetting av tiltak
 • kunne foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang

Generell kompetanse:

 • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende det på korrekt måte. Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser velge riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt
 • Stå for veloverveide standpunkt og ansvarlige handlinger i praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kombinasjon av nettforelesninger, plenumforelesninger, gruppearbeid og seminarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 23.11.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
Innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene er skriftlige oppgaver som kan løses i gruppe av studenter.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet, og vil bli gjennomført på campus Tromsø, Harstad og Narvik.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Tromsø | Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-1013
 • Tidligere år og semester for dette emnet