høst 2024
BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FSK-1102 Matematikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap 5 stp
SOK-1001 Markeder, priser og økonomisk atferd 10 stp
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk 7.5 stp
SØ-101 Innføring i samfunnsøkonomi 5 stp
MB-1 Brukerkurs i matematikk 9 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 8 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 8 stp
ØS110 Grunnleggende matematikk 10 stp
ØS132 Matematikk for økonomer 10 stp
ØS130 Markede, priser og økonomisk atferd med matematikk 10 stp
BED-1007F Matematikk for økonomer 10 stp
ØKMAT Matematikk for økonomer 10 stp
BED-1007NETT Matematikk for økonomer 10 stp
MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere 7.5 stp
MAT-6051 Introduksjon til kalkulus 5 stp
MAT-6052 Skolerettet kalkulus med programmering og beregninger 5 stp

Innhold

Emnet skal gi det nødvendige matematiske grunnlaget for økonomistudenter, og skal blant annet styrke evnen til logisk og analytisk problemtilnærming.

Emnet inneholder blant annet følgene temaer:

 • Grunnleggende matematikk
  • Algebra, faktorisering, likninger, likningssett, ulikheter, brøkregning, prosentregning, potensregning, regneoperasjonenes prioritet
 • Funksjoner med en variabel
  • Lineære-, polynom-, rasjonelle-, eksponential- og logaritmiske funksjoner
  • Derivering og drøfting av funksjoner med en variabel
  • Økonomiske funksjoner; inntekt-, kostnad-, profitt-, og nytte funksjoner
  • Elastisiteter
 • Finansmatematikk
  • Rekker
  • Serielån og annuitetslån
  • Sparing
  • Nåverdi
 • Integrasjon
 • Funksjoner med to variabler
  • Nivåkurver
  • Partiellderivasjon
  • Optimering med og uten bibetingelser
  • Lagrange metode
  • Cobb-Doglasfunksjon
  • Økonomiske funksjoner; inntekt-, kostnad-, profitt-, og nytte funksjoner

Hva lærer du

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i matematikk med spesielt fokus på anvendelse i økonomi. Etter bestått emne skal læringsutbyttet nedenfor være oppnådd.

Kunnskap:

 • Kandidaten skal ha forståelse av derivasjonsbegrepet, og hvilke muligheter dette gir i drøfting og optimering av økonomiske funksjoner, også i problemstillinger med flere variabler.
 • Kandidaten skal ha innsikt i funksjoner som beskriver inntekt, kostnad, profitt og etterspørsel, og knytte sammenhenger til grenseinntekt, grensekostnad, grenseprofitt og priselastisitet.
 • Kandidaten skal ha kjennskap til finansmatematiske problemer som nåverdi, låneannuiteter, oppsparingsannuiteter og nedbetaling av ulike former av lån.
 • Kandidaten skal ha en praktisk forståelse av integrasjonsbegrepet, også i økonomiske sammenhenger.
 • Kandidaten skal kjenne til funksjoner med to variabler, som Cobb-Douglasfunksjonen, og ha innsikt i optimering under bibetingelser med og uten bruk av Lagranges metode.

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne gjennomføre detaljerte analyser av funksjoner med én variabel, som polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og rasjonale funksjoner, også i en økonomisk kontekst.
 • Kandidaten skal kunne analysere rekker, og løse finansmatematiske problemstillinger innen eksempelvis nåverdi, sparing og lån.
 • Kandidaten skal kunne analysere og drøfte funksjoner av flere variabler, inkludert Cobb-Douglasfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner.
 • Kandidaten skal kunne løse optimeringsproblemer med bibetingelser for funksjoner av flere variabler, herunder bruk av Lagranges metode.

Kompetanse:

 • Kandidaten skal gjennom tilegnede kunnskaper og ferdigheter kunne anvende det matematiske verktøyet til å løse problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi.
 • Kandidaten skal ha det matematiske grunnlaget for anvendelse av matematikk i andre økonomiske emner på bachelor- og mastergradsnivå, og kunne tilegne seg ny økonomisk teori med matematisk innhold.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen baserer seg på konseptet omvendt klasserom (flipped classrom). Dette inkluderer blant annet læringsvideoer, forelesninger, seminarer og lignende. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet, og er ikke spesielt tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på overnevnte arbeidsformer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 02.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering Godkjent – ikke godkjent
WiseFlow Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt, og gjelder for både BED-1007 og BED-1007NETT.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen i høstsemesteret. Kontinuasjon arrangeres tidlig i vårsemesteret i Tromsø og Harstad.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-1007
 • Tidligere år og semester for dette emnet