høst 2023
BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FSK-1102 Matematikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap 5 stp
SOK-1001 Markeder, priser og økonomisk atferd 10 stp
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk 7.5 stp
SØ-101 Innføring i samfunnsøkonomi 5 stp
MB-1 Brukerkurs i matematikk 9 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 8 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 8 stp
ØS110 Grunnleggende matematikk 10 stp
ØS132 Matematikk for økonomer 10 stp
ØS130 Markede, priser og økonomisk atferd med matematikk 10 stp
BED-1007F Matematikk for økonomer 10 stp
ØKMAT Matematikk for økonomer 10 stp
BED-1007NETT Matematikk for økonomer 10 stp
MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere 7.5 stp

Innhold

Emnet skal gi det nødvendige matematiske grunnlaget for økonomistudenter, og skal blant annet styrke evnen til logisk og analytisk problemtilnærming.

Emnet inneholder blant annet følgene temaer:

 • Grunnleggende matematikk
  • Algebra, faktorisering, likninger, likningssett, ulikheter, brøkregning, prosentregning, potensregning, regneoperasjonenes prioritet
 • Funksjoner med en variabel
  • Lineære-, polynom-, rasjonelle-, eksponential- og logaritmiske funksjoner
  • Derivering og drøfting av funksjoner med en variabel
  • Økonomiske funksjoner; inntekt-, kostnad-, profitt-, og nytte funksjoner
  • Elastisiteter
 • Finansmatematikk
  • Rekker
  • Serielån og annuitetslån
  • Sparing
  • Nåverdi
 • Integrasjon
 • Funksjoner med to variabler
  • Nivåkurver
  • Partiellderivasjon
  • Optimering med og uten bibetingelser
  • Lagrange metode
  • Cobb-Doglasfunksjon
  • Økonomiske funksjoner; inntekt-, kostnad-, profitt-, og nytte funksjoner
 • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Hva lærer du

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i matematikk med spesielt fokus på anvendelse i økonomi. Etter bestått emne skal læringsutbyttet nedenfor være oppnådd.

Kunnskap:

 • Kandidaten skal ha forståelse av derivasjonsbegrepet, og hvilke muligheter dette gir i drøfting og optimering av økonomiske funksjoner, også i problemstillinger med flere variabler.
 • Kandidaten skal ha innsikt i funksjoner som beskriver inntekt, kostnad, profitt og etterspørsel, og knytte sammenhenger til grenseinntekt, grensekostnad, grenseprofitt og priselastisitet.
 • Kandidaten skal ha kjennskap til finansmatematiske problemer som nåverdi, låneannuiteter, oppsparingsannuiteter og nedbetaling av ulike former av lån.
 • Kandidaten skal ha en praktisk forståelse av integrasjonsbegrepet, også i økonomiske sammenhenger.
 • Kandidaten skal kjenne til funksjoner med to variabler, som Cobb-Douglasfunksjonen, og ha innsikt i optimering under bibetingelser med og uten bruk av Lagranges metode.
 • Kandidaten skal ha forståelse for sannsynlighetsbegrepet og ha grunnleggende kunnskap innenfor sannsynlighetsregning

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne gjennomføre detaljerte analyser av funksjoner med én variabel, som polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og rasjonale funksjoner, også i en økonomisk kontekst.
 • Kandidaten skal kunne analysere rekker, og løse finansmatematiske problemstillinger innen eksempelvis nåverdi, sparing og lån.
 • Kandidaten skal kunne analysere og drøfte funksjoner av flere variabler, inkludert Cobb-Douglasfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner.
 • Kandidaten skal kunne løse optimeringsproblemer med bibetingelser for funksjoner av flere variabler, herunder bruk av Lagranges metode.
 • Kandidaten skal beherske grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert mengdelære og kombinatorikk, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet.

Kompetanse:

 • Kandidaten skal gjennom tilegnede kunnskaper og ferdigheter kunne anvende det matematiske verktøyet til å løse problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi.
 • Kandidaten skal ha det matematiske grunnlaget for anvendelse av matematikk i andre økonomiske emner på bachelor- og mastergradsnivå, og kunne tilegne seg ny økonomisk teori med matematisk innhold.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen baserer seg på konseptet omvendt klasserom (flipped classrom). Dette inkluderer blant annet læringsvideoer, forelesninger, seminarer og lignende. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet, og er ikke spesielt tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på overnevnte arbeidsformer.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.12.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 14.12.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering Godkjent – ikke godkjent
WiseFlow Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt, og gjelder for både BED-1007 og BED-1007NETT.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen i høstsemesteret. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres tidlig i vårsemesteret i Tromsø, Harstad og Narvik.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-1007
 • Tidligere år og semester for dette emnet