vår 2024
BBI-2900 Bacheloroppgave i bevegelige bilder - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bevegelige bilder, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BBI-2000 Undersøkelse og fordypning gjennom praksiseller BBI-2000 Undersøkelse og fordypning gjennom praksis

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BB361 Bacheloroppgave i bevegelige bilder 30 stp

Innhold

I sjette semester skal studenten gjennomføre bacheloroppgaven, skrive et utfyllende refleksjonsnotat om gjennomføringen og resultatet, og forberede og gjennomføre publiseringen og formidlingen av bacheloroppgaven.

Innhold:

 • tekniske kurs ut fra ønsker, behov og vurdering
 • tilpassede tematiske kurs
 • veiledning omkring prosjektets utvikling og realisering
 • veiledning omkring egen skrivepraksis

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

 • kan utvikle, planlegge, gjennomføre og formidle en personlig, sammenhengende og kunstnerisk relevant verksproduksjon innen bevegelige bilder
 • har oversikt over og praktisk erfaring med å bruke forskjellige teorier, metoder og prosesser innen bevegelige bilder for realisering av egne prosjekter, og kan justere disse til det enkelte verk og den konkrete prosess
 • kan identifisere, navigere og anvende relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid til å utvikle sin egen kunstneriske praksis

Ferdigheter

Studenten

 • har oversikt over og erfaring med å eksperimentere med tekniske verktøy som er relevante for realisering av eget arbeid
 • kan artikulere kunstneriske ambisjoner både muntlig og skriftlig, kan bruke skrivepraksis kreativt, kan utforme prosjektbeskrivelse, kan skrive søknader og kan utforme realistisk budsjettering og planlegging av prosjekt
 • kan styre og utvikle egen læringsprosess i relasjon til utvikling av egen praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, organisere, lede og gjennomføre produksjoner selvstendig og sammen med andre. Studenten har nå erfaring med dette fra forskjellige prosjekter med ulike forløp, og kan identifisere forskjellige problematikker i konkrete arbeidssituasjoner og justere sitt arbeid fortløpende.
 • kan delta i andres produksjoner, motta instrukser, og påta seg en rekke funksjoner og/eller roller i forbindelse med andres produksjoner
 • har en både teoretisk og praktisk fundert bevissthet omkring yrkesetiske, politiske og filosofiske spørsmål

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk

Undervisning

Undervisninga består av individuell veiledning, gruppekritikk av praksis, samt tematiske kurs ledet av profesjonelle og aktive filmskapere/kunstnere.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 60 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Framlegg til veiledning Godkjent – ikke godkjent
Gruppeframlegg / midterm Godkjent – ikke godkjent
Levert verk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 80 % deltakelse på obligatorisk undervisning
 • Minst to framlegg av eget kunstnerisk arbeid til veiledning i løpet av semesteret
 • Minst ett framlegg under gruppekritikk / midterm
 • Studenten skal levere verk (video, bildedokumentasjon, performance) samt et refleksjonsnotat over verk og prosess en uke før eksamensdato.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Materialet levert som obligatorisk aktivitet nummer 4 deles med hovedveileder og ekstern sensor én uke før oppstart av muntlige eksamener.

I den muntlige eksamenen foretar hovedveileder og en ekstern sensor vurderinga, som skjer i form av en muntlig samtale basert på studentens verk (video, bildedokumentasjon, performance) og refleksjonsnotat om verk og prosess, presentasjon av verk i eksamenen, samt muntlige redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats. Semestervurderinga avsluttes med at studenten får en strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Kabelvåg |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BBI-2900
 • Tidligere år og semester for dette emnet