vår 2024
BBI-1003 Metode og eksperimentet 2 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bevegelige bilder, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BBI-1002 Metode og eksperimentet 1

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BB241 Metode og eksperimentet 2 30 stp

Innhold

Fokuset på egen kunstnerisk praksis er sentral i emnet.

Egen kunstnerisk praksis skal utdypes og foredles gjennom:

 • mer tilpassede og tilspissede tekniske kurs ut fra ønsker, behov og vurdering
 • tilpassede tematiske kurs ut fra ønsker, behov og vurdering
 • videreutvikling, eksperimentering og tilspissing av det personlige uttrykket i egen filmkunstnerisk praksis
 • videreutvikling og tilspissing av skrivepraksis
 • formidling og publisering av egen filmkunstnerisk praksis med forhøyet kritisk blikk på arbeidets kontekst, og på formidlingens innflytelse på arbeidet og måten det sirkulerer på
 • videre praktisk erfaring og teoretisk refleksjon over strukturering av arbeidsprosesser, organisering, samarbeid, teamwork, og ledelse.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

 • har begynt å utvikle et større rammeverk for en helhetlig verksproduksjon
 • kan gjennomføre selvstendige undersøkelser omkring kunstneriske spørsmål, idéer og problemstillinger gjennom eksperimenterende produksjon
 • kjenner til et bredt utvalg av sentrale teroetiske og metodiske problemstillinger innen begelige bilder
 • kjenner til et bredt utvalg av metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid, og har prøvd noen av dem i praksis

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere egne kunstneriske problemstillinger muntlig og skriftlig og med et grunnleggende faglig relevant vokabular
 • kan dokumentere og kommunisere egen praksis, også delvis til målgrupper utenfor eget fagmiljø
 • behersker utvalgte relevante tekniske verktøy, noen av dem på mer spesialisert nivå

Generell kompetanse

Studenten

 • kan finne og anvende materiale og referanser til belysning og utvikling av valgte spørsmål og problemstillinger
 • kan studere og arbeide i tett dialog og/eller i samarbeid med andre, herunder også planlegge og gjennomføre felles prosjekt
 • kan planlegge, gjennomføre og lede ulike typer prosjekter
 • kan idenfisere egne læringsbehov, og kan artikulere disse i relevante sammenhenger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk

Undervisning

Undervisninga består av individuell veiledning, gruppekritikk av praksis, samt tematiske kurs ledet av profesjonelle og aktive filmskapere/kunstnere.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 60 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Framlegg til veiledning Godkjent – ikke godkjent
Gruppeframlegg / midterm Godkjent – ikke godkjent
Levert verk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 80 % deltakelse på obligatorisk undervisning
 • Minst to framlegg av eget kunstnerisk arbeid til veiledning i løpet av semesteret
 • Minst ett framlegg under gruppekritikk / midterm
 • Studenten skal levere verk (video, bildedokumentasjon, performance) samt et refleksjonsnotat over verk og prosess en uke før eksamensdato.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Materialet levert som obligatorisk aktivitet nummer 4 deles med hovedveileder og ekstern sensor én uke før oppstart av muntlige eksamener.

I den muntlige eksamenen foretar hovedveileder og en ekstern sensor vurderinga, som skjer i form av en muntlig samtale basert på studentens verk (video, bildedokumentasjon, performance) og refleksjonsnotat om verk og prosess, presentasjon av verk i eksamenen, samt muntlige redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats. Semestervurderinga avsluttes med at studenten får en strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Kabelvåg |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BBI-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet