vår 2024
AUT-2604 Lineære systemer - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalt forkunnskapskrav: MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører eller tilsvarende


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

AUT-2005 Reguleringsteknikk 10 stp
AUT-2603 Reguleringsteknikk 10 stp

Innhold

Dette er et sentralt emne for en automasjonsingeniør der kunnskapene fra realfagsemnene matematikk, fysikk og kjemi integreres med tekniske og analytiske ferdigheter.

 • Matematisk modellering av fysiske systemer.Ulineære systemer og linearisering.
 • Systemteoretisk grunnlag: Statisk analyse. Laplace-transformasjon. Transferfunksjoner. Poler og nullpunkt. Blokkdiagram. Tilstandsrom­modeller.
 • "Standard" transferfunksjoner: Analyse i tidsplan/s-plan/frekvensplan, Ulineære system og linearisering.
 • Eksperimentell modellering
 • Frekvensrespons: Definisjon. Asymptotisk frekvensrespons. Bodediagram.
 • Stabilitet, styrbarhet og observerbarhet: Definisjoner. Polplassering vs. Stabilitet, Nyquist. Tilstandsestimering.
 • Diskrete systemer. Forward Euler, Backward Euler, Tustins transformasjon, Diskret stabilitetsanlyse.

Bruk av dataverktøyene Matlab og Simulink er sentralt i kurset og det forventes en del egenlæring i disse verktøyene.


Anbefalte forkunnskaper

MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Har god teoretisk og praktisk forståelse av de temaene som gjennomgås.
 • Har kunnskap om matematisk modellering basert på fysiske lover og eksperimentell modellering basert på sprangrespons.
 • Dybdekunnskaper innen lineære systemer, tids- og frekvens­responser, tilstandsromform og om analyse og modellering av prosesser.
 • Gode kunnskaper om implementering av systemer i Matlab/ Simulink.

Ferdigheter:

 • Kan finne matematisk modell av enkle fysiske systemer.
 • Kan bruke matematikk og dataverktøy for matematisk modellering, og analyse av systemdynamikk.

Generell kompetanse:

 • Forstår den matematiske beskrivelsen av enkel systemdynamikk og anvendelse av matematiske metoder for analyse av dynamiske systemer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen og eksamen kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesning, regneøving og laboratoriearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 14.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvingsopplegg Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte på samtlige lab.-gjennomføringer Godkjent – ikke godkjent
Lab.-rapport på samtlige lab.-gjennomføringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Godkjent 5 av 5 øvinger
 • Deltakelse på 4 av 4 laboppgaver.
 • Godkjent 4 av 4 labortorierapporter

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: AUT-2604
 • Tidligere år og semester for dette emnet