høst 2023
AUT-2602 Programmering med mikrokontroller - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Maks 45 studenter. Tilbys hvert høstsemester. Emnet er obligatorisk for studieprogrammene automasjon (ordinær og y-vei) og droneteknologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i programmering.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller 10 stp

Innhold

Kurset tar for seg "Embedded C" og mikrokontrollere, ved bruk av Microchip mikrokontrollere og Microchip Studio. Vi går gjennom konfigurering og bruk av AVR, herunder registre, programavbrudd, Tellere/klokker, ADC,DAC, analoge komparatorer, seriell og parallell kommunikasjon med blant annet USART, SPI og I2C, søvnmodus, programmerbar logikk osv.

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, TEK-1512 Innføring i ingeniørfag

Hva lærer du

Etter endt kurs har kandidaten godt faglig grunnlag og forståelse i de temaene som gjennomgås, og som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskaper og forståelse:

 • Har grunnleggende kunnskaper om mikrokontrollere og sammensatte systemer.
 • Har forståelse for hvordan mikrokontrollere fungerer som et sammensatt system av flere integrerte komponenter.
 • Har detaljkunnskap om flere typer digitale periferimoduler som kan være ADC, DAC, pulsbreddemodulering, klokker, USART-drivere, SPI-drivere, I2C-kommunikasjon og logikkmoduler.

Ferdigheter:

 • Mestrer embedded C-programmering.
 • Kan bruke mikrokontrollere som en fleksibel «problemløser» i anvendte systemer.
 • Kan dokumentere og argumentere for valgte løsninger.

Generell kompetanse:

 • Kan bruke datablad til å søke kunnskap om andre / tilsvarende mikrokontrollere utover den/de som benyttes i kurset.
 • Har erfaring i prosjektdokumentasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og lab/øvingstimer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 29.11.2023 09:00 (Utlevering)
29.11.2023 13:00 (Innlevering)
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Må ha godkjent fire øvingsoppgaver.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: AUT-2602
 • Tidligere år og semester for dette emnet