vår 2024
ARK-3900 Masteroppgave i arkeologi - 60 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergradsprogrammet i arkeologi og er forbeholdt mastergradsstudenter i arkeologi. Det gis undervisning over fire semestre.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad - jfr. opptakskrav for masterprogrammet i arkeologi.

Innhold

Masteroppgaven skal gi ny kunnskap om et emneområde og gi studenten forståelse av hvordan slik kunnskap erverves og formidles gjennom vitenskapelig argumentasjon. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • ha grunnleggende kunnskap om den arkeologiske forskningsprosessen; dette omfatter blant annet tematisk og empirisk avgrensning, problemformulering, etablering av teoretisk og metodisk rammeverk, samt analyse og fortolkning
 • kunne reflektere over etiske utfordringer i forskning
 • kunne orientere seg i faglitteraturen med særlig vekt på arkeologisk teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • kunne kritisk vurdere forskningsresultater i egne og andres akademiske tekster.

Ferdigheter

 • ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et arkeologisk materiale, av kulturhistoriske problemstillinger og/eller problemer knyttet til arkeologisk teori og metode.

Kompetanse

 • til selvstendig yrkesutøvelse i sammenhenger der en avansert innsikt i faget er nødvendig
 • for arbeid innen kulturminnevern, museumsvirksomhet og generelt kulturfaglig arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning og masterseminar. Seminarene har karakter av en workshop der studenter og faglærer deltar. Presentasjoner fra studenter blir diskutert i plenum. Foruten å være til hjelp i det konkrete arbeidet med de enkelte masteroppgavene, skal seminarene trene opp evnen til å presentere eget arbeid samt i å konstruktivt kunne diskutere andres arbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk deltakelse i masterseminar i tre semester Godkjent – ikke godkjent
2. og 3. semester: presentasjon og innlevering av utkast av kapitler fra oppgaven, minst 3 ganger per semester Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse i masterseminar i 4 semestre. Det er obligatorisk deltakelse på 75% av seminarene i hvert semester.

 • 1. semester: utarbeidelse av en detaljert prosjektbeskrivelse med avklaring av tema, problemstilling og materialvalg. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde en presentasjon av metodisk og teoretisk tilnærming, en disposisjon for oppgaven, samt en fremdriftsplan for de neste 1 1/2 år. Eventuelle behov for feltarbeid skal også presiseres.
 • 2. og 3. semester: presentasjon og innlevering av utkast til kapitler fra oppgaven, minst 3 ganger per semester. Minimum ett kapittel skal ferdigstilles per semester.
 • 4. semester: ferdigstilling av mastergradsoppgaven.

Framleggene diskuteres i plenum på seminarene. Innleveringene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Det er en forutsetning at studenten har tett kontakt med sin primærveileder under hele skriveperioden.

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha avlagt eksamen i alle obligatoriske og valgfrie emner på mastergradsprogrammet i arkeologi.


Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven skal være på 60-80 sider (21 000 - 28 000 ord, dvs. ca. 350 ord per side).

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

En individuell muntlig eksamen

Endelig karakter settes etter en helhetlig vurdering av oppgaven og den muntlige prestasjonen. Muntlig eksamen kan justere karakteren én karakter opp eller ned.


Kontinuasjonseksamen

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i omarbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Forskrift om studier og eksamen, §26, punkt 7).
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: ARK-3900
 • Tidligere år og semester for dette emnet