høst 2024
ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterstudenter i arkeologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil diskutere nyere perspektiver i arkeologisk teori og/eller metode. De aktuelle temaene vil rullere fra år til år, avhengig av fagets utvikling og tilgjengelig fagpersonell.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • Dypere innsikt i en rekke perspektiver i arkeologiske teori og/eller metode

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • Gi en kritisk vurdering av teoriene og/eller metodene som blir anvendt i arkeologiske fortolkninger

Kompetanse

  • Evne til å utnytte utvalgte teoretiske og/eller metodiske perspektiver i egen forskning på masternivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Emnet består av ca. 10 dobbeltimer med seminarundervisning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 20.11.2024 09:00 (Utlevering)
27.11.2024 14:00 (Innlevering)
0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på seminarene Godkjent – ikke godkjent
Korte muntlige eller skriftlige fremlegg som relaterer seg til arbeid med pensum Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på minst 7 av seminarene.

I tillegg legges det opp til 2-3 korte muntlige eller skriftlige fremlegg i relasjon til arbeid med pensum.


Mer info om vurderingsform oppgave

Et selvvalgt tema relatert til emnets innhold. Tema for oppgave velges i samråd med faglærer. Oppgaven leveres mot slutten av semesteret.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig presentasjon på ca. 15 minutter med utgangspunkt i den skriftlige oppgaven. Presentasjonen kan være med eller uten Powerpoint eller andre hjelpemidler. Den muntlige presentasjonen følges av en samtale med sensorene om temaet. Denne skal ikke overstige 30 minutter.

Utgangspunktet for karakteren baseres på den skriftlige oppgaven, der den muntlige presentasjonen og samtalen er justerende for endelig karakter. Muntlig presentasjon og samtale kan justere karakteren én karakter opp eller ned.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ARK-3026
  • Tidligere år og semester for dette emnet