vår 2024
ARK-2027 Bacheloroppgave i arkeologi - 10 stp

Emnetype

Våremne

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i arkeologi og er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorgradsprogrammet i arkeologi.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1007 Arkeologiens idéhistorie, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ARK-2017 Prosjektkurs i arkeologi 10 stp

Innhold

Bacheloroppgaven er det avsluttende arbeidet i bachelorgraden. Studenten skal gjennomføre en selvstendig studie innenfor et selvvalgt tema som viser vedkommendes evne til å formulere og drøfte problemstillinger som er relevante for faget.

Prosjektet kan omhandle temaer innenfor kulturhistorie, teori, metode, formidling eller forvaltning. Valg av tema samt formulering av problemstilling og gjennomføring av prosjektet skjer i samarbeid med emneansvarlig og en tildelt veileder.

Bacheloroppgaven kan gi grunnlag for eventuelle videre studier på masternivå, og studenten kan velge tema i bacheloroppgaven slik at denne fungerer som en forberedelse til en senere masteroppgave.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • grunnleggende forståelse for prosessen fra problemformulering til ferdig akademisk tekst
 • kunnskap om de formelle kravene som stilles til en vitenskapelig tekst
 • forståelse for hvordan man gjennomfører kildestudier innenfor arkeologi

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utarbeide problemstillinger som er relevante for faget
 • gjennomføre en analyse av et avgrenset tema
 • produsere en vitenskapelig tekst
 • begrunne egne standpunkter innen arkeologisk forskning
 • kunne presentere fagstoff både muntlig og skriftlig
 • kunne tilegne seg kunnskaper om et tema / felt og anvende dem i arbeidet med en vitenskapelig oppgave

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av 8 dobbelttimer med forelesninger og seminarer og individuell veiledning.

Innledningsvis vil det gitt en innføring i hvordan man planlegger og strukturerer et selvstendig akademisk arbeid. Videre vil det bli gitt informasjon om hvordan man finner relevant grunnlagsmateriale (litteratur, arkivsøk, databaser, magasiner). Det vil bli gitt hjelp til å finne og avgrense tema for oppgaven.

Når studentene har valgt tema vil de få tildelt en veileder.

Hovedparten av undervisningen foregår som seminarer hvor studenten presenterer fremdriften i arbeidet med oppgavene for hverandre.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 03.06.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering av prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon av prosjektbeskrivelsen Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten levere en prosjektbeskrivelse på en nærmere angitt dato og gi en muntlig presentasjon av denne.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk men høyst anbefalt.


Mer info om vurderingsform oppgave

Eksamen består av en bacheloroppgave på ca. 5250 ord (ca. 15 sider, unntatt figurer, tabeller, litteraturliste. m.v.) Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at oppgaven leveres på nytt i bearbeidet og supplert form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ARK-2027
 • Tidligere år og semester for dette emnet