vår 2024
ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i arkeologi og anbefales tatt i 1. studieår.

Det passer som valgemne i historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, norrøn filologi, geologi og biologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ARK-1001 Arkeologi i nord: Fra istid til Kristi fødsel 10 stp
ARK-1003 Norden før det moderne- arkeologiske perspektiver 20 stp
ARK-1002 Arkeologi i nord: Fra Kristi fødsel til historisk tid 10 stp
ARK-1005 Fra istid til historisk tid 20 stp
ARK-6000 Arkeologi i nord - en innføring 20 stp

Innhold

Emnet tar opp sentrale problemstillinger innen den kulturhistoriske utviklingen i fra steinalder og frem til begynnelsen av vår tidsregning i Norden, med særlig henblikk på Nord-Norge og de tilstøtende områder i det nordlige Fennoskandia.

I løpet av kurset vil studenten få kunnskap om de endringer i økonomi, bosetting og sosiale forhold som finner sted. Emnet dekker utviklingen fra steinalderens jeger-samlersamfunn over jordbrukssamfunn til metallbrukende grupper i tidlig metalltid/bronsealder, og vil ta opp de ulike faktorer som har påvirket denne utviklingen. Det vil bli gitt innsikt i den regionale variasjon som finnes i Norden.

Kurset gir kjennskap både til gjenstandsmaterialet (gjennom materialkurs) og til de viktigste kulturminner i perioden. Det gir videre en introduksjon til de for tiden mest sentrale arkeologiske problemstillinger knyttet til livet i nord i perioden.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om sentrale trekk i den kulturhistoriske utviklingen fra pionerbosetningen til begynnelsen av vår tidsregning i Norden med særlig henblikk på nordre Fennoskandia og Nord-Norge
 • Forståelse av den økonomiske, bosettingsmessige og sosiopolitiske utvikling fra steinalder til og med bronsealder/tidlig metalltid
 • Kunnskap om regional variasjon og de ulike faktorer som har preget den kulturhistoriske utviklinga
 • Kunnskap om det arkeologiske gjenstandsmaterialet
 • Forståelse av hvordan arkeologer produserer kunnskap om fortida på bakgrunn av arkeologisk materiale
 • Kunnskap om hvordan skiftende forskningssyn og ulike samfunnsmodeller har prega beskrivelsen og forståelsen av utviklinga i nord, sett i sammenheng med omkringliggende områder
 • Kunnskap om nordisk kulturhistorie, som kan inngå som en forutsetning til å gå videre med selvstendige studier i arkeologi
 • Kunnskap om nordisk kulturhistorie som kan brukes i andre sammenhenger

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Problematisere den kulturhistoriske beskrivelsen med referanse til forskningshistorie, teorier/modellbruk og ulike kildekategorier
 • Ha ferdigheter når det gjelder å gjenkjenne det arkeologiske materialet (gjenstander) og kunne knytte det til en kulturhistorisk kontekst

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Presentere trekk og sentrale problemstillinger, teorier og modeller ved nordisk kulturhistorie gjennom skriftlige, muntlige og andre relevante uttrykksformer.
 • Anvende kunnskap og ferdigheter om nordisk kulturhistorie fra de eldste tider til begynnelsen av vår tidsregning til selvstendig og kritisk refleksjon i utdannings- og yrkessammenheng.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av ca. 12 dobbelttimer med forelesning og seminarer. I tillegg kommer tre materialkurs.

Forelesningene vil gi studentene en oversikt over utviklingen i Nordens kulturhistorie, gjennom en innføring i en rekke av de sentrale temaer og elementer. Seminarene skal på et grunnivå gi studentene erfaring i å diskutere faglige spørsmål og problemstillinger på bakgrunn av teoriene. På materialkursene vil studentene få førstehåndskjennskap til det arkeologiske gjenstandsmateriale (pilspisser, økser, fiskeredskap, smykker osv), dvs. de vil få se og håndtere forhistoriske og historiske redskaper. Dette skal sette studenten i stand til å gjenkjenne og identifisere gjenstander. De vil i tillegg få en introduksjon til steinteknologi, keramikkproduksjon og metallurgi, som gir dem innsikt i tidlig produksjon og teknisk kunnskap.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 10.06.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering av oppgave 1 Godkjent – ikke godkjent
Innlevering av oppgave 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å kunne fremstille seg til eksamen, må studenten ha innlevert begge mappeoppgavene. Oppgavene leveres til nærmere angitte frister i løpet av semesteret.

Mer info om mappevurdering

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av 2 skriftlige innleveringer, hver på omtrent 5 sider (ca. 1800-2000 ord) som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Studenten vil få tilbakemelding på oppgavene. Den samlede mappen på 2 oppgaver leveres på gitt dato i slutten av semesteret.

Endelig karakter settes etter innlevering av hele mappen med eventuelt reviderte oppgaver.


Kontinuasjonseksamen

Dersom de skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Den/disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ARK-1012
 • Tidligere år og semester for dette emnet