høst 2024
ARK-1007 Arkeologiens idéhistorie - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Det anbefales tatt i andre studieår (3. semester).

Emnet passer også som valgemne i historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, sosiologi og statsvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ARK-2001 Fortidsforståelser: Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning 10 stp

Innhold

Emnet skal gi studenten ei innføring i sentrale posisjoner i den teoretiske debatten i arkeologien, i Skandinavia og internasjonalt. Emnet gir et grunnriss av skiftende teoretiske perspektiv innenfor arkeologisk forskning fra 1800-tallet og fram til i dag. Emnet tar også opp forskningens sosiale og politiske kontekst, og hvordan problemstillinger og tolkningsforslag er påvirket av arkeologens samtid.

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet, skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • kunnskap om skiftende teoretiske perspektiv innenfor arkeologisk forskning fra 1800-tallet og fram til i dag
  • forståelse for forskningens sosiale og politiske kontekst, og hvordan tematikk, problemstillinger og tolkningsforslag påvirkes av arkeologens samtid
  • et utgangspunkt for å kunne vurdere den vitenskapelige, samfunnsmessige og politiske bakgrunn for ulike tolkninger og synspunkter knyttet til kulturhistorien og arkeologien

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne gjøre bruk av basisferdigheter når det gjelder å problematisere sammenhengen mellom teori og fagets utvikling og hvordan ulike teorier kan anvendes i arkeologisk forskning
  • ha innsyn i sammenhengen mellom teori, fagets utvikling og den samfunnspolitiske kontekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av til sammen 12 dobbelttimer, fordelt på 10 forelesninger og 2 seminar.

Mens forelesningene vil gi studenten en oversikt over den teoretiske utviklingen, vil seminararbeidet gi studenten anledning til selv å kunne diskutere denne utviklingen.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 05.11.2024 09:00 (Utlevering)
19.11.2024 14:00 (Innlevering)
2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte på seminarer og sammendrag av artikkel Godkjent – ikke godkjent
Innlevering av korte oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte på begge seminar. Oppmøte på forelesninger er ikke obligatorisk men høyst anbefalt.

Informasjon om tema for hvert seminar utleveres to uker på forhånd. For å forberede seg til hvert seminar må studenten skrive et sammendrag (300-400 ord) av to pensumartikler, valgt fra artiklene spesifisert i seminarinformasjonen. Sammendragene blir en forutsetning for deltagelse i seminaret og skal innleveres i papirform ved begynnelsen av hvert seminar.

I tillegg leveres det inn en kort skriftlig besvarelse (á 2-3 sider, 700-1000 ord) over oppgitt tema relatert til hvert seminar.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ARK-1007
  • Tidligere år og semester for dette emnet