høst 2024
ALI-1130 Lyrikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i lyrikksjangeren, særlig den europeiske/vestlige tradisjonen. Dette skjer ved studium av et utvalg dikt fra forskjellige perioder fra antikken og fram til vår tid, kombinert med systematisk litteraturhistorisk lesning, og innføring i sentrale analysebegreper. Fokus legges blant annet på endringer i typiske trekk ved lyrikken og i selve lyrikk-begrepet. Utvalget dekker flere nasjonallitteraturer; ikke-europeisk lyrikk tas opp der den kan belyse utviklingen i europeisk lyrikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • oversikt over lyrikkens historie med hovedvekt på vestens lyrikktradisjon
 • kunnskap om sentrale nåværende og historiske begrep i diskusjonen rundt lyrikk og lyriske tekster

Ferdigheter

Studenten kan:

 • finne bestanddeler og virkemidler i lyriske dikt og gi begrunnede tolkninger av lyrisk dikt
 • reflektere over litteraturvitenskapelige problemstillinger i forbindelse med lyrikk
 • sette lyriske dikt i historisk og litteraturhistorisk kontekst på tvers av nasjonalspråkene
 • forstå komplekse og fortettede språklige uttrykk generellt
 • ha innsikt i forskjellige litterære og kulturelle kontekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen har form av forelesninger med gode muligheter for studentdeltakelse. Den foregår i klasserommet og streames på Zoom.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 26.11.2024 09:00 (Utlevering)
28.11.2024 13:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En skriftlig oppgave (8-10 sider).

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ALI-1130
 • Tidligere år og semester for dette emnet