vår 2024
ALI-1111 Episk diktning fra ca 1800 til i dag - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er en obligatorisk del av årsstudiet i allmenn litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere nivå. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Innhold

Episk diktning fra ca. 1800 til i dag. Omfatter verker fra de viktigste nasjonallitteraturene (hovedsakelig russisk, fransk, engelsk/amerikansk og nordisk). Det er en forutsetning at studentene har gode leseferdigheter i engelsk. De fleste vil finne det nyttig med leseferdighet i minst to fremmedspråk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • forståelse av de litteraturhistoriske epoker og disses utvikling etter 1800
 • kunnskap om verdenslitteraturen episke former etter 1800, særlig den europeiske/vestlige

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utrede innhold og utvikling av de forskjellige litteraturhistoriske epoker etter 1800
 • gi selvstendige analyser av de forskjellige pensumromanene

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 23.04.2024 09:00 (Utlevering)
25.04.2024 13:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Et skriftlig arbeid Godkjent – ikke godkjent
Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, iKomp Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • et skriftlig arbeid på 4 sider
 • gjennomføre universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, iKomp

Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ALI-1111
 • Tidligere år og semester for dette emnet