Masterstipend for arbeider med kjønnsperspektiv lyses ut ved SKK

***See English version below***

Senter for kvinne- og kjønnsforskning lyser ut to stipend á kr. 25.000,-. Masterstudentene må være tatt opp ved UiT Norges arktiske universitet. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som arbeider med kjønnsrelevante problemstillinger innenfor sine respektive fagfelt. 

Stipendene skal dekke ekstrakostnader ved feltarbeid og/eller andre kostnader relatert til gjennomføring av masterprosjektene. Kandidater som mottar stipend vil bli tilbudt kontorplass ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Etter innlevert MA-oppgave skal det leveres en 2-siders rapport som viser bruken av midlene.  

Krav til søknaden 

 • Opplysninger om navn, adresse og epost 

 • Skisse til masteroppgave (ca 3 sider), fortrinnsvis godkjent på eget institutt. 

 • CV 

 • Bekreftelse på opptak til masterprogram 

 • Karakterutskrift 

 • Annen relevant dokumentasjon 

Gjennomførbarhet av prosjektet, plan for disposisjon av stipendet og originalitet på feltet vil bli vektlagt. Det samme vil karakterer i bachelorgraden samt andre kvalifikasjoner. 

Søknadsperioden åpner 1. april med frist 1. juni hvert år. Stipendsøknaden leveres elektronisk til Senter for kvinne- og kjønnsforskning skk@skk.uit.no 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn om å søke. 

 

******************

The Centre for Women’s and Gender Research announces two scholarships of NOK 25.000,-. Applicants must be enrolled in a master program at UiT The Arctic University of Norway. The scholarships are primarily directed at master students in their second-year and who are conducting their thesis about general issues related to gender within their respective disciplines.   

The scholarships are intended to cover extra costs for field-work, and/or other costs related to the completion of the master thesis. Candidates who receive the scholarship will be offered an office space at The Centre for Women’s and Gender Research. After submission of the master thesis, a two-page report on the use of the extra funding is required. 

The application must include:  

 • The name, address and e-mail of the applicant 
 • An outline of the master thesis (approx 3 pages), preferably approved by the student's institute
 • CV
 • Confirmation of enrollment in a UiT master program 
 • Overview of grades from previous studies 
 • Other relevant documentation 

The evaluation of applications will place weight on the feasibility and originality of the project, the outline for how to use the extra funding, as well as the applicants' previous grades and other qualifications.   

The application period starts 1st of April and closes the 1st of June each year. Applications should be sent by e-mail to the Centre for women`s and gender research, at skk@skk.uit.no   

At UiT we acknowledge that a good study and work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background.  

 

Frist: 01.06.2022
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Mittner, Lilli