Søppel - eller kulturarv?

Kulturminner forbinder vi gjerne med gamle og verdsatte ting, som stavkirker, gravhauger og vikingskip. Samtidig preges våre omgivelser også av andre og mer problematiske levninger: øyer av havsøppel, nedlagte fabrikker, fraflyttede bygder, atomavfall, og miljøgifter.

 

arv
Utstillingen «arv» inviterer deg til å tenke nytt om hva kulturarv er. Hvor går egentlig skillet mellom søppel og kulturminne, eller mellom naturarv og kulturarv?  Kan kulturarv avgrenses til det vi ønsker å bevare? Med andre ord, kan vi velge bort myldret av brysomme ting og dermed rense arven for det feilslåtte, stygge eller ubehagelige?

Unruly Heritage
Utstillingen tar utgangspunkt i forskningsprosjektet "Unruly Heritage" ledet av arkeologene Bjørnar Olsen og Þóra Pétursdóttir ved UiT Norges arktiske universitet. I «arv» fortelles historien om seks nordlige steder i tre land der forskerne har undersøkt moderne ruinlandskap og havsøppel. Dalniye Zelensy og Teriberka i Russland, Sværholt og Sarnes i Norge, Langanes og Eyri på Island.

Utstillingen markerer 50-årsjubileet til UiT Norges arktiske universitet og 25-årsjubileet til Senter for grunnforskning, CAS. Utstillingen åpner 22. mars 2018 på Tromsø Museum – Universitetsmuseet og står frem til 1. oktober 2018.

Kunstner og arkitekt, Joar Nango, har ansvaret for utformingen av utstillingen.

 

Uregjerlig arv
Ifølge UNESCOs definisjon er kulturminner "vår arv fra fortiden, det vi lever med i dag, og det vi bringer videre til framtidige generasjoner". Selv om den er forbilledlig inkluderende, sier den lite om at våre "kulturminner" har blitt stadig mer mangfoldige og brysomme: øyer av havsøppel, nedlagte fabrikker, fraflyttede bygder, atomavfall, og miljøgifter. En kulturarv karakteristisk for det som hevdes å være en ny geologisk periode, antropocen, der vår egen sporsetting har blitt en avgjørende faktor i jordas geologiske og økologiske utvikling. Forskningsprosjektet Uregjerlig arv undersøker hvordan disse brysomme sporene utfordrer vår forståelse av hva kulturarv er. Hva skjer når vi erkjenner at fortida ikke er forbi, ikke kan formes av våre ønsker, men fortsetter å hjemsøke oss? Hva skjer da med vår erindring og hvilke etiske spørsmål oppstår? Prosjektet er basert på omfattende feltstudier av moderne ruinlandskap og havsøppel i det nordatlantiske området. En målsetning er å utvikle alternative, mer fleksible og økologisk tilpassete oppfatninger av kulturarv. Uregjerlig arv er finansiert gjennom Norges Forskningsråds Toppforsk-program og ledes av Bjørnar Olsen og Þóra Pétursdóttir.

Les mer om 50-årsjubileet her!
An exhibition of contemporary archaeology, based on the ongoing research project Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene.


This is a collaboration between Tromsø Museum and CAS (Centre for Advanced Study), led by Professor Bjørnar Julius Olsen.
Further information will be posted.

Alle foto: Þóra Pétursdóttir