Kurs om å utvikle finansiell kompetanse innen helseøkonomi / course about developing literacy skills in health economics

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om å utvikle finansiell kompetanse innen helseøkonomi / course about developing literacy skills in health economics
Eugloh.eu

NORWEGIAN:

Drift av sykehus kan være svært kostnadskrevende og krever et avansert administrativt apparat for å opprettholde. I mai holder University of Novi Sad et kurs hvor du kan styrke din kompetanse om problemløsning, både økonomisk og juridisk, når det gjelder sykehusadministrasjon.

 

ENGLISH:

Operation of hospitals can be very costly and requires an advanced administrative apparatus to maintain. In May, the University of Novi Sad is holding a course where you can strengthen your competence in problem-solving, both economically and legally, regarding hospital administration.

NORWEGIAN:

Dato: 16. – 17. Mai 2024

Tidssone: CET

Sted: på nettet

Målgruppe: Masterstudenter og stipendiater

Vert: University of Novi Sad

Språk: engelsk

Utvelgelseskriterium: De første 40 søkerne blir godkjent som deltakere, jevnt fordelt blant partneruniversiteter.

Antall deltakere: 40

Studiepoeng: 2 ECTS

Påmeldingsfrist: 18. april 2024

 

Kurset gir studenter muligheten til å få en helhetlig forståelse av kostnadsstrukturer i helsevesenet, spesielt i en sykehuskontekst.

Med eskalerende helsekostnader på et globalt plan trenger sykehusadministratorer og statlige regulatorer grundig kunnskap om hvordan midler blir tatt i bruk for å sikre bærekraftighet og lønnsomhet.

Dette kurset kan gi deg verktøyene og innsikten som kreves for å ta informerte økonomiske beslutninger i helsesektoren.

 

Veiledere under kurset er Professor Dr. Andrea Ivanišević og Professor Dr. Danijela Ćirić Lalić. Under kurset vil det bli tatt i bruk en interaktiv pedagogisk tilnærming. Studenter vil bli introdusert til grunnleggende konsepter gjennom visuelle presentasjoner, stimulerende diskusjoner, og case-studier fra helsesektoren.

 

Hver undervisningsøkt er strukturert på følgende måte:

 • Forelesning: Introduksjon til dagens tema, inkludert forklaringer av nøkkelbegreper og illustrative case-studier.
 • Praktisk del: Studentene går i dybden med problemløsningsøvelser basert på case-studier som er avgjørende for deres vurderinger.
 • Deltakerne skal samarbeide i grupper om korte prosjektoppgaver.

 

Begge foreleserne kan kontinuerlig bistå under hele konferansen for å delta i diskusjoner eller bistå studenter som trenger innspill eller hjelp.

Nøkkeltemaer:

 • Introduksjon til helseøkonomi: Tilbud og etterspørsel i helsevesenet - grunnleggende begreper og anvendelse av konsepter innen helseøkonomi.
 • Kostnadsbegreper og konsepter innen helseøkonomi.
 • Betydningen av kostnadsanalyse i helsevesenet og Kostnad-Volum-Profitt (KVP) analyse.
 • Vurdering av relevante kostnader og inntekter som er avgjørende for virksomhet i helsevesenet.
 • Helseøkonomisk vurderingsgrunnlag for å skalere omfang av medisinske masseundersøkelser.
 • En oversikt over budsjetteringsprosessen i helseinstitusjoner.
 • Dyptgående utforskning av standardkostnader og variansanalyse.
 • Et studium av økonomisk resultatmåling på avdelingsnivå.

 

Læringsmål:

Studentene vil få forståelse av kostnadsstrukturer i helsevesenet, spesielt i en sykehuskontekst. Deltakerne kan forvente å få nye kunnskaper om verktøy og perspektiver som kan gjøre det lettere å fatte økonomiske beslutninger i helsesektoren.

 

Kompetanse du kan bygge opp:

 • Kritisk tenkning
 • Finansiell og juridisk kunnskap
 • Kreativitet og problemløsning

 

Denne aktiviteten er en del av arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

Date: 16 May 2024 — 17 May 2024

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Master & PhD students

Host: University of Novi Sad

Language: English

Selection strategy: The first 40 applicants, equally distributed among partner universities will be accepted for the course.

Number of participants: 40

Certificate/ECTS: 2 ECTS

 

Registration deadline: 18 April 2024

The course seeks to equip students with a comprehensive understanding of cost structures in healthcare, particularly within a hospital context. With escalating healthcare costs globally, hospital administrators and government regulators need precise knowledge of how funds are allocated to ensure sustainability and profitability. This course provides the tools and insights required to make informed financial decisions in the healthcare sector.

 

Guided by Prof. Dr. Andrea Ivanišević and Prof. Dr. Danijela Ćirić Lalić, the course employs an interactive pedagogical approach. Students will be introduced to foundational concepts through visual presentations, stimulating discussions, and real-life case studies.

 

Each teaching session is structured as follows:

 • Lecture: Introduction to the day's topic, inclusive of key concept explanations and illustrative case studies.
 • Practical Segment: Students delve into problem-solving exercises based on case studies which are pivotal for their assessments.
 • Furthermore, participants will collaborate in groups on short project tasks.

The continuous presence and interaction of both lecturers throughout the course not only enrich the learning experience but also foster an environment conducive to open discussions

Key Topics:

 • Introduction to health economics: Supply and Demand in healthcare - basic concepts and application of concepts in Health Economics.
 • Cost terms and concepts in Health Economics.
 • The significance of cost analysis in healthcare and Cost-Volume-Profit (CVP) analysis.
 • Assessing relevant costs and revenues for decisive actions.
 • Using Health Economics to assess the place of screening.
 • An overview of the budgeting process in healthcare institutions.
 • In-depth exploration of standard costing and variance analysis.
 • A study of Divisional Financial Performance Measurement.

 

Learning objectives:

Students will get to understand the cost structures in healthcare, particularly within hospital settings. Participants can expect to be provided with tools and insights, which may facilitate their financial decisions in the healthcare sector.

 

Competences:

 • Critical thinking
 • Financial & legal literacy
 • Creativity & problem solving

 

This activity is part of Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

 

 

Starter: 16.05.24 kl 09.00
Slutter: 17.05.24 kl 15.30
Hvor: På nettet
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Nataša Hrabovski
E-post: natasa.hrabovski@uns.ac.rs

Meld meg på!
Legg i kalender