Disputas - Cand.polit Maria Sæther

Cand.polit. Maria Sæther disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

"Det indre liv i NAV. Kommunikasjon om prioritering og arbeidsform på et NAV-kontor "

Disputasen strømmes og kan følges direkte her.

 

Prøveforelesningen starter kl. 10:15 samme dag.

 

Populærvitenskapelig sammendrag:
Avhandlingen er en etnografisk studie av hvordan ansatte på NAV-kontoret opplevde og kommuniserte om prioriteringer. Metoder: deltakende observasjon, individuelle intervju og fokusgruppeintervju. Når tiden ikke strakk til, måtte de NAV-ansatte velge mellom prioriterte oppgaver. Noen prioriteringer var like, mens andre varierte. NAV-veiledere opplevde at målstyringen påvirket prioriteringene, men ikke alltid til det beste for brukerne. Noen ansatte valgte derfor stilltiende å være litt «ulydige» mot målstyringen. Det at NAV-ansatte vektla ulike verdier og ulike deler av NAVs hovedmål, kan ha påvirket prioriteringene. Det diskuteres også om NPM-reformer har ført til økt distanse mellom ledelse og veiledere, som kan gi ledere dårligere mulighet til å følge opp de ansattes prioriteringer. Et mål med avhandlingen er å øke forståelsen for mekanismer internt i NAV som påvirker brukernes opplevelser. Prosjektet er en del av ordningen offentlig ph.d., som Forskningsrådet administrerer.

 

Elektronisk avhandling i Munin.

 

Veiledere:

  • Professor dr.polit. Kjell Ole Kjærland Olsen, UiT Norges arktiske universitet
  • Førsteamanuensis dr.philos. Jorun Bræck Ramstad, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomite:

  • Førsteopponent: professor dr.polit. Halvard Vike, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Andreopponent: lektor Ph.D. Tina Øllgaard Bentzen, Roskilde Universitet
  • Komiteens leder: førsteamanuensis ph.d. Bjørn Arntsen, UiT Norges arktiske universitet

Disputasleder:

Professor Hans-Kristian Hernes, Institutt for samfunnsvitenskap

De som ønsker å opponere ex. auditorio, kan sende en e-post til leder av disputas innen kl. 13:00 disputasdagen: hans-kristian.hernes@uit.no

 

Når: 30.09.22 kl 12.15–15.30
Hvor: SVHUM B-1005
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Michael Sverdrup Stenberg
E-post: michael.s.stenberg@uit.no
Legg i kalender