Prøveforelesning - Master Ingri Løkholm Ramberg

Master Ingri Løkholm Ramberg holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde litteratur og kultur.

«Sara Stridsbergs Beckomberga. Ode til min familj (2014) er tilegnet alle som var innom sykehusparken på Beckomberga i årene 1932 – 1995. Gjør en analyse av boka med utgangspunkt i denne dedikasjonen.»

Publikum kan også se prøveforelesningen digitalt ved å følge denne lenken:

https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=db7a08e5-fbab-4a8a-aef6-aeb3007706c0

Disputasen holdes samme dag og sted kl. 11.15, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

"Imot institusjonen. En analyse av Amalie Skrams Professor Hieronimus og På Sct. Jørgen (1895) og Knut Hamsuns Paa gjengrodde Stier (1949)" 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Avhandlingen er en analyse av tre mer eller mindre selvbiografiske litterære verk: Amalie Skrams romaner Professor Hieronimus og På Sct. Jørgen (1895) og Knut Hamsuns memoarverk Paa gjengrodde Stier (1949). Analysen undersøker verkenes fremstilling av institusjonen og hvordan institusjonsrommet, som er skapt for observasjon av institusjonaliserte individer, fremstilles når dette forholdet reverseres: Institusjonen erfares gjennom levende, skrivende subjekter som ufrivillig tilbringer tid i denne sfæren. I undersøkelsen av hvordan den institusjonelle settingen muliggjør, former og utfordrer protagonistenes prosjekter, diskuterer Ingri Løkholm Ramberg hvilke narrative strategier som tas i bruk både for å skildre institusjonen og for å kritisere den. Ramberg belyser disse spørsmålene gjennom teoretiske perspektiver fra tverrfaglige felt som litteratur og medisin, lov og litteratur samt spatial teori og filosofi, institusjons- og psykiatrihistorie og fiksjonalitetsteori. Avhandlingen viser hvordan Amalie Skram og Knut Hamsun med disse svært ulike litterære verkene utvider forståelsen av institusjonsrommet ved å bearbeide sine institusjonelle erfaringer gjennom kreativ skrift. Skildringene fungerer både som kritikk av institusjonelle praksiser i deres respektive samtider og som forhandlinger med leseren om hva slags rom og ettermæle som blir forfatterne til del. Slik innkapsler de aspekter av den institusjonelle erfaringen som overskrider det som er tilgjengelig for helseprofesjonenes språk.

Avhandlingen er tilgjengelig i Munin.

Bedømmelseskomite:

Professor Nora Simonhjell, Universitetet i Agder (førsteopponent)
Professor Anne Marie Mai, Syddansk Universitet (andreopponent)
Professor Rolf Gaasland, UiT Norges arktiske universitet.

Disputasleder:

Instituttleder Gustav J. Pedersen, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

 

Når: 24. juni 2022 kl. 10.15–11.00
Hvor: SVHUM B-1005
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Kari Torill Guldahl
E-post: kari.t.guldahl@uit.no
Legg i kalender