UiTs jubileumsseminar for Ole Henrik Magga / UiT’s Anniversary Seminar in Honor of Ole Henrik Magga

Vi inviterer til åpent jubileumsseminar i Tromsø torsdag 8. februar 2018 for å markere at Sametingets første president og æresdoktor ved UiT, professor Ole Henrik Magga har fylt 70 år. Programmet er nå klart. Velkommen!

Informasjon om seminaret på samisk / Dieđut sámegillii

Tid: Torsdag 8. februar, kl 0900-1600
Sted: SVHUM B-1005, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

I forbindelse med samisk uke 2018 og som en del av universitetets 50 års jubileum, inviterer UiT Norges arktiske universitetet ved Senter for samiske studier og Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning til jubileumsseminar torsdag 8. februar 2018. Med det vil vi markere at Sametingets første president og æresdoktor ved UiT, professor Ole Henrik Magga fylte 70 år 12. august 2017.

Seminaret setter fokus på Samerettsutvalgets arbeid særlig på artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, 1980-tallets viktige og grunnleggende samepolitiske utvikling. Det handler om samisk språk- og kulturarbeid og språkrettigheter, de samiske hovedorganisasjonene i førersetet før institusjonenes inntog, og om de lange linjer i reindriftslovgivningen. Linjer trekkes til dagens sentrale debatter om samiske sivilsamfunn, folkerettslig utvikling, internasjonale urfolksforhold og samisk institusjonsbygging herunder innen forsknings- og høyere utdanning. Det er i år 30 år siden Stortinget vedtok sameloven, og seminaret tar opp sentrale politiske tema i Sametingets arbeid som fiskeri-, mineral- og språkpolitikk, med konsultasjonene som en mekanisme for innflytelse. 

Seminaret er åpnet for alle. Velkommen!

Program 
(med forbehold om endringer)

Onsdag 7. februar 2018

1800: Åpen mottakelse med servering. Sted: Árdna - universitetets samiske kulturhus. Hilsninger ved Marit Myrvoll. Kulturelt innslag.

Torsdag 8. februar 2018

Sted: SVHUM B-1005, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Seminarspråk: nordsamisk og norsk. Seminaret blir tolket.

0900-0930: Velkommen

Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet; Sonni Olsen, dekan, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning; Tor Gunnar Nystad, Sametinget, Norge

0930-0950: Kunstnerisk åpning ved Anna Kaisa Partapuoli, student, UiT Norges arktiske universitet

0950-1010: Sameorganisasjonens æra ved Sven-Roald Nystø, spesialrådgiver, Árran lulesamisk senter

1010-1030: Tromsø Museum – samisk kulturhistorie og kulturminnevern ved Dikka Storm, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet

1030-1050: Kaffepause

1050-1110: Samisk språkundervisning og forskjellige typer språklig kompetanse. Fra morsmål til arvespråk ved Berit Anne Bals Baal, universitetslektor, UiT Norges arktiske universitet

1110-1130: Forskningsrådet: «kan inneholde spor av Ole Henrik Magga» ved Kari Morthensen, tidligere spesialrådgiver, Norges forskningsråd

1130-1215: Joik og kommunikasjon ved Ánte Mihkkal Gaup, høyskolelektor, Samisk høgskole og Bojen Ánte / Anders M. Skum

1215-1320: Lunsj

1320-1340: Reintallregulering – loven og Høyesterett ved Kirsti Strøm Bull, professor em

1340-1400: Maggakvoten – Kystfiskeutvalget, og Stortingets vedtak om at sjøsamene verken har historiske eller urfolksrettigheter ved Steinar Pedersen, historiker

1400-1420: Rio Tinto Zinc og mineralleting ved Eva Josefsen, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet

1420-1445: Kaffepause

1445-1505: FNs rolle for urfolk og etableringen av FNs permanente forum for urfolksspørsmål ved Lars Anders Baer, medlem av Barents Euro-Arctic Council (BEAC), Working Group Indigenous Peoples (WGIP)  

1505-1525: UiT og Sápmi: Fra landsdelsrelevans til internasjonal folkerett ved Ivar Bjørklund, professor, UiT Norges arktiske universitet

1525-1545: Diskusjon

1545-1600: Oppsummering ved Else Grete Broderstad, professor, UiT Norges arktiske universitet 

Lett servering rett etter at seminaret er over.

*******************

1800: Beaivváš Sámi Teáhter med forestillinga Snøfrid, sted: Rådsstua

-------------------------------------

UiT’s Anniversary Seminar in Honor of Ole Henrik Magga

We invite everyone to an open anniversary seminar in Tromsø on Thursday, 8 February to celebrate the 70th birthday of Ole Henrik Magga, the Sami Parliament’s first president and honorary doctor at UiT. The program is finalized, and everyone is welcome!

Time: 09:00-16:00, Thursday, 8 February.

Location: SVHUM B-1005, UiT the Arctic University of Norway, Tromsø

 

On the occasion of Sami Week 2018, which coincides with the celebration of the university’s 50th anniversary, the Center for Sami Studies in the Department of Humanities, Social Sciences and Education invites one and all to an anniversary seminar on Thursday, 8 February 2018. The seminar is in honor of the Sami Parliament’s first president and honorary doctor at UiT, Professor Ole Henrik Magga, who celebrated his 70th birthday on August 12, 2017.

The seminar focuses on the Sami Rights Commission's work related to article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights that was fundamental to the development of the Sami People’s political rights during the 1980s. The seminar will address a range of topics including the Sami language and cultural work, language rights,  and long-term political strategies for reindeer husbandry . Furthermore, the seminar will link these topics to the current debates on Sami civil society, the development of international law, the state of the worlds indigenous people, and the creation of Sami institutions of research and higher education. It is now 30 years since Stortinget (the National Assembly of Norway) passed the Sami Act and the seminar addresses the Sami Parliament’s work with relevant issues regarding fisheries-, mineral and language policies.

 

Welcome! The seminar is open to everyone!

Program

(with possibility of changes)

Wednesday, February 7, 2018

18:00 Open reception. Food and drink will be served. Location: Árdna, the university’s Sami cultural center.

Greetings by Marit Myrvoll. Cultural performances.

 

Thursday, February 8, 2018

Location: SVHUM B-1005, UiT the Arctic University of Norway

 

Seminar language: Northern Sami and Norwegian. The seminar will be translated.

0900-0930: Welcome

Anne Husebekk, rector at UiT the Arctic University of Norway; Sonni Olsen, dean of the Department of Humanities, Social Sciences and Education; Tor Gunnar Nystad, Sami Parliament of Norway.

0930-0950: Artistic Performance by Anna Kaisa Partapuoli, UiT the Arctic University of Norway

0950-1010: The Era of the Sami Organisation by Sven-Roald Nystø, special advisor at Árran Lule Sami Center

1010-1030: Tromsø Museum – History of Sami Culture and Preservation of Sami Cultural Monuments by Dikka Storm, associate professor at UiT the Arctic University of Norway

1030-1050: Coffee break

1050-1110: Sami Language Training and Different Types of Language Skills: From Mother Tongue to Heritage Language by Berit Anne Bals Baal, assistant professor at UiT the Arctic University of Norway

1110-1130: Research Council of Norway: “May Contain Traces of Henrik Magga” by Kari Morthensen, former special advisor at the Research Council of Norway

1130-1215: Joik and Communication by Ánte Mihkkal Gaup, assistant professor at the Sami College and Bojen Ánte / Anders M. Skum

1215-1320: Lunch

1320-1340: Controlling the Reindeer Population: The Act and the Supreme Court by Kirsti Strøm Bull, professor emeritus

1340-1400: The Magga-Licence: The Committee of Inshore Fisheries and Stortinget’s Act Which Denies the Coastal Sami’s Historical and Indigenous Fishing Rights by Steinar Pedersen, historian

1400-1420: Rio Tinto Zinc and Mineral Searches by Eva Josefsen, associate professor, UiT the Arctic University of Norway

1420-1445: Coffee break

1445-1505: The United Nation’s Role forIndigenous People and the Creation of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues by Lars Anders Baer, member of Barents Euro-Arctic Council (BEAC), Working Group Indigenous Peoples (WGIP)  

1505-1525: UiT and Sápmi: From Regional Acceptance to International Law by Ivar Bjørklund, professor at UiT the Arctic University of Norway

1525-1545: Discussion

1545-1600: Summary by Else Grete Broderstad, professor at UiT the Arctic University of Norway

Tapas will be served upon conclusion of the seminar.

1800: Beaivváš Sámi Teáhter with the play Snøfrid, location: Rådsstua

Når: 08.02.18 kl 09.00–16.00
Hvor: SVHUM B-1005, UiT i Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Else Grete Broderstad
Legg i kalender