Universitets-NAV

Om prosjektet

UiT har over tid utviklet universitetsskoler og universitetsklinikker. Fra helsesektor og skolesektor er det gode erfaringer med hvordan utdanning, forskning og praksis kan knyttes tettere til hverandre gjennom et systematisert samarbeid. Med Universitets-NAV-prosjektet engasjerer UiT seg tydelig innenfor et tredje område innen offentlig velferd.

Universitetsskoleprosjektet i Tromsø (USPiT)


Alt i 2014 inngikk UiT en samarbeidsavtale med NAV Troms og NAV Finnmark og det ble startet et pilotprosjekt i regi av en intern arbeidsgruppe ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT. Instituttet inngikk samarbeidsavtaler med fire NAV-kontorer i Troms og Finnmark om å bli pilotkontorer tilknyttet prosjektet. Man skulle samarbeide om praksisplasser, studentoppgaver på bachelor- og masternivå, undervisning, veiledning, etter- og videreutdanning/kurs/seminar, hospitering samt FoU (forsknings- og utviklingsarbeid). Det var også et ønske om at samarbeidet skulle bidra til at flere i NAV tar doktorgrad i regi av "offentlig Ph.d.-programmet" i Norges forskningsråd.

NAV er en svært viktig samfunnsaktør som står for 1/3 av statsbudsjettet i Norge. En god organisering og drift i samarbeid med brukere og samarbeidende institusjoner er derfor viktig for hele nasjonen. NAV har inngått samarbeidsavtaler med flere høyere utdanningsinstitusjoner i Norge for å utvikle samarbeid om både utdanning og forskning for hele tiden å utvikle tjenester og organisasjon til beste for brukerne.

NAVs kunnskapspolicy viser til et behov for at det utvikles høyt kompetente kunnskapsmiljøer i universitets- og høyskolesektoren som tilfører NAV relevant kunnskap og kompetanse, og som bidrar til mer kunnskapsbaserte tjenester. Man påpeker behovet for å ha akademiske partnere som kikker NAV "kritisk i kortene", og som ser NAV som en attraktiv arena for FoU-arbeid, og som kan tilby etter- og videreutdanning av høy kvalitet. Policyen peker på følgende områder: kunnskap om arbeidsmarkedet, dilemmaer og utfordringer knyttet til NAVs tjenesteutøvelse/arbeidsmåter og samarbeidende instanser, veiledning, avklaring og arbeidsrettet brukeroppfølging, forvaltning, jus og skjønnsutøvelse.

I 2017 ble det formalisert en avtale mellom UiT og NAV om et strategisk samarbeid, og NAV gikk inn med 6 millioner kroner i såkornsmidler fordelt over tre år til oppbygging av et koordinert tverrfaglig kunnskapsmiljø ved UiT, og utvikling av samhandling mellom UiT og NAV sentralt og lokalt. I tillegg gikk universitetsstyret ved UiT inn med 1 million for å finansiere Universitets-NAV. 

Samarbeidsavtalen etablerte en styringsgrupppe bestående av representanter fra ledelse og fagmiljø ved UiT, Arbeids- og velferdsdirektoratet og NAV Troms og Finnmark, og et arbeidsutvalg som driftes av UiT. I tillegg er det etablert et samarbeidsutvalg som følger opp det regionale samarbeidet.

Prosjektet har ansatt en administrativ koordinator og en forskningskoordinator som er ansvarlige for den daglige driften. Prosjektets hovedaktivitet til nå har vært gjennomføringen av FoU-prosjektet Arbeid, inkludering og innovasjon i NAV (ALIN) med i alt fem arbeidspakker.

I det videre arbeidet med Universitets-NAV er det en målsetting at det skal startes flere forskningsprosjekter og at flere fagmiljø ved UiT skal involveres. UiT ønsker å fortsette å utvikle samarbeidet med NAV innenfor ulike aktivitetsområder som inkluderer bl.a. utdanning av studenter med relevant kompetanse for NAV, utvikling og gjennomføring av etter- og videreutdanningstilbud og kurs, som gir kompetanseheving for NAV-ansatte, forsknings- og utviklingsarbeid, praksisstudier, hospiteringsordninger, og master- og ph.d.-oppgaver som tar utgangspunkt i relevante problemstillinger.  

I samarbeid med NAV Troms og Finnmark ønsker UiT også å bidra til at det arbeidet som gjøres i nord blir synliggjort. Gjennom en NAV-konferanse som arrangeres vekselsvis i Tromsø og Alta, ønsker vi å sette fokus på de problemstillinger som er relevante i Nord-Norge og nasjonalt.