Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

Om prosjektet

Målet vårt er å finne ut hvordan man best kan legge til rette for et godt levesett hos kvinner slik at fremtidige barn får en sunn start på livet.

MISA 1 (2007-2009, 2015)

MISA 1  - med sitt fokus på miljøgifter i svangerskapet og ammeperioden ble gjennomført i perioden 2007 til 2009. I alt 515 kvinner deltok. Ytterligere 50 kvinner ble inkludert i 2014/2015 fra Bodø, men med kun en måling avgrenset til svangerskapet. Undersøkelsen MISA 1 har gitt oss viktige svar på nivåer av miljøgifter hos kvinner i Nord  og hvilken risiko vi utsetter våre barn for.  Vi fant for det meste lave nivåer av miljøgifter hos gravide, men med fortsatt grunn til overvåking. Du lan lese om våre resultater under fanen "Prosjektnytt og resultater".

MISA 2 (2017 - 2024)

MISA 2 (2017)-  Kosthold - livsstil - miljøgifter ble lansert høsten 2017. Undersøkelsen har et utvidet fokus på det totale miljøet som gravide kvinner tilbyr seg selv og barnet i magen og under amming, men tar også temperaturen på livsforholdene til unge kvinner som enda ikke har fått sitt første barn. Innsamlingen er avsluttet. I alt 354 deltagere er inkludert hvorav 105 mor-barn par i ammeperioden.

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / UiT Norges arktiske universitet

Formålet med undersøkelsen

Målet vårt er å finne ut hvordan man best kan legge til rette for mors helse slik at barnet får en sunn start på livet.

Vi ønsker å:

 • Kartlegge ernæring, livsstil, miljøgifter og helse hos kvinner med tanke på at dere er morgendagens mødre, gravide eller ammende. Studere hver faktor alene, men også i lys av hverandre.
 • Særskilt kartlegge hva som tilføres av både næringsstoffer og miljøgifter gjennom kosten og måling av nivåer i urin, blod, negler og hår.
 • Måle i ulikt materiale som hår, negler og urin hva som tilføres barnet av næringsstoffer og miljøgifter gjennom morsmelk og svangerskapet.
 • Undersøke sammenhengen mellom nivåer av næringsstoffer og miljøgifter mot stoffskifte, andre hormoner og relaterte faktorer.
 • Undersøke kvinners kunnskap, atferd og holdninger til levevaner og helse knyttet til fertilitet eller reproduksjon.
 • Lagre prøvemateriale i biobank for å ha mulighet til å analysere på andre faktorer som kan ha innvirkning på fertil helse,  svangerskap eller ammeperiode.
 • Lage grunnlag for oppfølgingsstudier gjennom et eventuelt senere svangerskap for å vurdere sammenhengen mellom pre-gravid status og status i svangerskapet med hensyn til ernæring, livsstil, miljøgifter og svangerskapsutfall.
Hvem kan delta
 • Unge kvinner mellom 18-30 år, ikke gravid og som aldri tidligere har født barn, men kan tidligere ha vært gravid 
 • Gravide kvinner fra 1. trimester og før uke 20 av svangerskapet
 • Ammende kvinner med sitt nyfødte barn. Oppstart uke 8 etter fødselen

Vi spør deg om

 • Å svare på spørreskjema
 • Å avgi en prøve av blod, urin, hår og negler
 • Å måle høyde og vekt i forbindelse med prøvetakingen.
 • For et lite utvalg ber vi også om en utvidet undersøkelse som innebærer en kostholdsdagbok over 4 dager med daglige urinprøver.
 • For undersøkelse av ammende kvinner ber vi også om prøver av morsmelk og  prøver av barnet (urin hår, negler). Målinger av både mor og barn gjøres 8 uker og 4 måneder etter fødselen.

Forberedelser til undersøkelsen

 • Inntil undersøkelsen, lev som du vanligvis pleier å gjøre uten å endre på vaner.
 • Du kan spise og drikke som normalt før blodprøvetakingen.
 • Spar helst tånegler (og fjern neglelakk) optimalt i to uker før, slik at du kan klippe av negler på undersøkelsesdagen (på stasjonen)
 • Vekt og høyde måles med lett påkledning og uten sko eller hodeplagg.

Hvordan undersøke
Ernæringsbalansen vurderes gjennom en grundig kartlegging av kostholdet kombinert med målinger av makro- og mikronæringsstoffer i biologisk materiale som foreksempel blod, urin, hår og negler. Næringsstoffer er karbohydrater, proteiner (også aminosyrer), fett (også fettsyrer), mineraler, sporstoffer og vitaminer. Andre målinger er bloddprosent og immunstatus.

Miljøgifter (organiske og giftige metaller) måles i biologisk materiale. Livsstilsfaktorer vurderes ved rapporterte levevaner samt målinger av høyde og vekt.

Vi spør deg også om:

 • Å oppbevare prøvematerialet i MISAs biobank ved UiT for framtidige analyser.
 • At prøvematerialet kan sendes avidentifisert til utlandet når det er nødvendig av hensyn til å få utført analyser av prøvene og for kvalitetskontroll. 
 • Tillatelse til å koble data fra dette prosjektet mot data fra andre MISA-studier og andre nasjonale eller internasjonale prosjekter med tilsvarende formål som skissert for denne studien.
 • For gravide og ammende kvinner: Tillatelse til å koble innsamlede opplysninger om deg og barnet fra dette prosjektet mot Medisinsk fødselsregister vedrørende data fra pågående og eventuelt tidligere svangerskap og fødsler, Nyfødtscreeningsregisteret som gir prøvesvar på barnets stoffskifte.
 • Tillatelse til å oppdatere din adresse gjennom Folkeregisteret ved Skatteetaten* til bruk ved framtidig utsending av prosjektnytt. Datatilsynet har godkjent koblingen. *Informasjonsskrivet opplyser om Statistisk Sentralbyrå, men SSB henviser oss til Skatteetaten for utlevering. På grunn av lang utleveringstid hos Skatteeteten vil vi alternativt gjøre uttaket via EVRY som igjen får liste fra Folkeregisteret.
 • Å sende deg påminning per e-post eller SMS dersom besvarelse av spørreskjema uteblir.
 • At du ved et fremtidig svangerskap så tidlig som mulig kan tenke deg å kontakte oss for ny undersøkelse for tilsvarende prosjekt for gravide. Du forplikter deg ikke til å delta i dette, men kan ta stilling til deltagelse når det er aktuelt.

Frivillighet
Deltakelse i undersøkelsen er frivillig og bygger på skriftlig informert samtykke. Alle data behandles strengt fortrolig med begrenset tilgang for prosjektgruppe og enkeltforskere. Resultater blir formidlet slik at ingen opplysninger kan føres tilbake til enkeltpersoner. Dersom du blir med, kan du trekke deg uansett tidspunkt og uten begrunnelse eller konsekvenser for deg. Inntil publisering, kan du be om at dine opplysninger og prøvesvar slettes. Dersom du sier ja til å delta i studien, ber vi deg om å underskrive samtykke i forbindelse med oppstart.

Konfidensialitet
Dine opplysninger lagres under høy sikkerhet etter UiTs retningslinjer. Det er kun få autoriserte personer som kan spore tilbake til deg. Biologisk materiale lagres i godkjent biobank ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT. Vi minner om at det ikke er mulig å identifisere deg når data utleveres til forsker eller ved publisering av resultater fra MISA undersøkelsen. Forsker får utlevert en begrenset datafil og kun opplysninger som er nødvendig for å besvare forskningsspørsmålet. Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt og etter regler i tråd med Datatilsynet. Opplysninger om deg blir avidentifisert med et eget løpenummer. Det betyr at ingen opplysninger merkes med navn og fødselsdato men med et nummer på prøver, spørreskjema og opplysninger fra registre. Koblingsnøkkel oppbevares trygt i egen database på UiT med begrenset og overvåket tilgang. EUTRO ved UiT forvalter data med lagring i TSD.

Opplysninger om tredje person
I tillegg til dine egne og barnets opplysninger, registreres det noen få opplysninger om tredjepersoner. Tredjepersonene vil være familiemedlemmer til deltakerne. I spørreskjema for MISA 1 gir du som deltager opplysninger om familiens og barnefars språk og etniske bakgrunn, barnefars fødselsvekt og nåværende høydeI spørreskjema for MISA 2 gir du opplysninger om egne foreldres fødeland og familiens språkbakgrunn, egen mors fødselsår, barnefars høyde, samt opplysninger om tidligere fødte barn (fødselsår, vekt, lengde). 

Tilgang til dine opplysninger og materiale
Ved utlevering av datafil til forsker, begrenses opplysninger til det som er nødvendig for å besvare forskningsspørsmålet. Kun prosjektmedarbeidere i MISA får tilgang til dine opplysninger gjennom datafiler knyttet til konkrete delprosjekter etter søknad. Som hovedregel er prosjektmedarbeider som får datafil knyttet til UiT (forskere, PhD- og masterstudenter). I tillegg har prosjekmedarbeider knyttet til Nord universitet (tidligere prosjektleder), en ved UiB og en ved UNN laboratoriemedisin tilgang til data i forbindelse med ulike delprosjekter. 

Nasjonale samarbeidsparter er Folkehelseinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings-og sjømatforskning (NIFES) nå fusjonert med Havforskningsinstituttet. Internasjonal samarbeidspart er University of Surrey i England og Universitetet på Færøyene. Forskere ved disse institusjonene har rollen som medforfattere og eksperthjelp og vil ikke ha tilgang på datafiler.

Nasjonale samarbeidspartnere for kjemiske analyser er UNN som vårt hovedlaboratorium og STAMI. Ved behov bruker vi også laboratorier i utlandet for kjemiske analyser eller kvalitetskontroller som Institut National de Santé Publique du Québec i Canada, Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA) Spanish Council for Scientific Research (CSIC) i Spania og Department of Chemistry, University of Aberdeen i Skottland. 

Dine rettigheter omkring innsyn, endring eller sletting
Dine opplysninger vil kun bli brukt til forskning slik som beskrevet i informasjonsskrivet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Opplysningene vil da utleveres innen 30 dager. Du kan også kreve at dine opplysninger i prosjektet slettes og at det biologiske materialet destrueres. Adgangen til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom opplysningene eller prøvematerialet er anonymisert, og kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser, eller dersom prøvematerialet er bearbeidet og inngår i et annet biologisk produkt. Du kan protestere mot at opplysningene om deg blir behandlet, forutsatt at opplysningene ikke er nødvendig å behandle for å oppnå forskningsformålet.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler personopplysninger om deg for formål knyttet til vitenskapelig forskning, og fordi forskningsprosjektet er vurdert å være i allmennhetens interesse.

Godkjenninger
Undersøkelsen er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Nord). Hvis det senere blir aktuelt å bruke prøvene til andre problemstillinger enn skissert i informasjonsskrivet, vil det kun skje etter ny vurdering av REK. MISA 2 ble i 2017 fremlagt tidligere NSD (Norsk senter for forskningsdata) hvor REK ble anerkjent som godkjennende instans. I forbindelse med nye krav etter personvernforordninger, samarbeid med SIKT (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør) har vi et pågående arbeid med en DPIA. (personvernkonsekvensutredning). 

Kontakt ved spørsmål om personvern
Dersom du har spørsmål om personvern i prosjektet, kan du kontakte: Personvernombudet ved UiT på e-post: personvernombudet@uit.no

Hvis du har spørsmål knyttet til Sikts vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt på e-post: personverntjenester@sikt.no eller på telefon: 73 98 40 40.

Som deltager i vårt forskningsprosjekt, har du også rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at personvernregelverket ikke blir fulgt.

Prosjektslutt
Prosjektslutt er satt til 2033. Etter dette slettes koblingsnøkkelen, men materialet kan fortsatt brukes til videre forskning.

Finansiering

Prosjektet støttes økonomisk av følgende:

 • Helse Nord
 • EDCMET
 • Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT

Takk til alle som har bidratt til prosjektet!


KONTAKT for deltagelse

Prosjektleder Solrunn Hansen

Telefon:
776 20740
776 44836Ansvarlig for siden: Hansen, Solrunn
Sist oppdatert: 25.06.2024 13:55