Creating the New North (CNN)

Reformasjonsprosjektet

CNN har gjennom Fellesløftet fått midler de neste fire årene til et større forskningsprosjekt om reformasjonen i nord.

Project Home Page: uit.no/protractedreformation (in English)

30. januar-2. februar 2013: Oppstartsseminar på Trondenes

Prosjektet har tittelen The Protracted Reformation in Northern Norway (Den langvarige reformasjonen i Nord-Norge). Det overordnede siktemål er å vinne ny innsikt i forløpet og virkningene av de mer langsiktige endringsprosesser som ble utløst av reformasjonen i Nord-Norge og tilstøtende deler av nordre Fennoskandia i et lengre tidsperspektiv – fra seinmiddelalderen og fram til midten av 1700-tallet. Gjennom et slikt langsiktig perspektiv vil en søke å avdekke hvilke bredere samfunnsendringer som reformasjonsprosessen i nord inngikk i, og hvilke faktorer som medvirket til å sette preg på utviklingen, når gjaldt kirkeorganisasjon og institusjoner, rekruttering av presteskapet og dets levekår, samt relasjonene mellom folkegrupper og stater i nord.

trondenes kirke.JPG
Trondenes kirke. Foto: Alvin Jensvoll

Med utgangspunkt i en flerfaglig tilnærming, basert på historie, kunsthistorie, religions-vitenskap, litterære studier og kulturgeografi vil det bli fokusert på 5 tematiske hovedområder:

  1. Det kirke-organisatoriske og politiske perspektivet
    Omstruktureringen av kirkeorganisasjonen etter reformasjonen og konsekvenser for statenes politikk i nordområdene.
  2. Kirkekunstens og liturgiens rolle med henblikk på visuelle og rituelle uttrykk for endringer som kan knyttes til overgangen fra katolske til protestantiske idealer, allegorier og tankemønstre.
  3. Bibliotekshistoriske studier med sikte på å analysere boksamlingene ved Trondenes-kirken fra middelalderen til ca. 1810 med henblikk på opphav, nettverk og forbindelseslinjer mellom før- og etter-reformatorisk religiøs/teologisk litteratur.
  4. Det etterreformatoriske presteskapets materielle vilkår, sosiale stilling og rolle i resepsjonen og fortolkningen av reformasjonen overfor almuen
  5. Misjonstiltak overfor samene gjennom 1600- og 1700-tallet
    Herunder analyser av samiske Bibel-oversettelser og utgivelser av annen religiøs og teologisk litteratur på samisk, samt analyser av den særskilte misjonsorganisasjonen som under Thomas von Westens ledelse ble bygd opp på dansk-norsk side gjennom første halvdel av 1700-tallet, under innflytelse fra pietismen.


I studiet av disse temaene vil en anlegge en komparativ tilnærming, hvor bl.a. utviklingen på dansk-norsk og svensk-finsk side vil bli sammenholdt, og hvor en også vil fokusere på utviklingen av relasjonene mellom statsmaktene i nord og deres bestrebelser på politisk kontroll. I tillegg vil utviklingen også bli sammenholdt med reformasjonens forløp i Tyskland og Danmark.
Ansvarlig for siden: Berg, Sigrun Høgetveit
Sist oppdatert: 13.02.2017 00:53