Prematurprosjektet - Nyheter

Opplæring og veiledning i nyfødtobservasjonsmetode (NBO) til bruk i relasjonsbyggende arbeid med foreldre og spedbarn

Newborn Behavioral Observation (NBO)

NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0-3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem. Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet snakker til deg". Vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler.

De fleste som arbeider med spedbarn og familier vil kjenne igjen mye av innholdet i observasjonsmetoden fra sitt daglige arbeid. Det som er nytt er at NBO gir hjelp til å strukturere og systematisere observasjonene og at det legges stor vekt på å tilrettelegge slik at man styrker relasjonen mellom foreldre og barn. Gjennom denne ressursorienterte og relasjonsbaserte tilnærmingen bygger man en positiv allianse med foreldrene. Dette er særlig viktig i tilfeller der familien trenger oppfølging og hjelp over tid.

Hvem kan få opplæring? Vi tilbyr primært opplæring til hele tjenestesteder (maks. 25 deltakere pr. kurs). Vår erfaring er at det tar 3-6 måneder med forberedelser fordi vi først ønsker å ha et informasjonsmøte med ledelsen og en orientering til alle potensielle deltakere slik at de ar en klar ide om hva NBO er og hva en opplæring innebærer av kursdeltakelse og øving på egen hånd.

Når sykehus er med må de planlegges godt for å få inn vikarer på de 5 opplærings- og veiledningsdagene i vår opplæringspakke. NBO-opplæringen egner seg best for fagpersoner som har god erfaring med å håndtere spedbarn og veilede foreldre.

Har man ikke denne spedbarnserfaringen, men allikevel jobber med målgruppen, må man sørge for å jobbe opp denne erfaringen raskt. Man kan f.eks. sørge for å få en avtale med barselavdelingen på nærmeste sykehus og øve seg på fullbårne, friske barn. En annen mulighet er å samarbeide med lokal helsestasjon for å rekruttere familier der.

Organisering av NBO-opplæring i Norge

NBO er utviklet av en tverrfaglig gruppe forskere og klinikere tilknyttet Brazelton Institute i Boston USA. Rettigheter vedrørende bruk av NBO undervisningsopplegget og sertifisering av NBO-observatører er innkjøpt til Norge av Nasjonalt kompetansenettverk for sped - og småbarns psykiske helse, som er organisert under Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.

Denne satsningen ledes av forskningsleder/dr. psychol Kari Slinning i nært samarbeid med nettverkets leder Marit Bergum Hansen. Pr. april 2014 består opplæringsteamet av fire godkjente trainere (Kari Slinning, Nancy Moss, Unni Tranaas Vannebo og Inger Pauline Landsem).

Hva innebærer en opplæring?

Vi tilbyr en 5 dagers opplæringspakke; 2 dagers innføringskurs, dernest egenpraktisering i 6 uker, så en hel dag med veiledning i gruppe hvor deltakerne tar med filmopptak av egne observasjoner basert på NBO, så nye 6 uker med egenpraktisering. Igjen en ny dag med veiledning basert på videoopptak.  

Deretter anvender man metoden i sin daglige praksis i ca. 6 mnd før vi har en siste veiledning/ erfaringsseminardag. Slik sikrer vi at alle kurs- deltakerne har opparbeidet tilstrekkelig god kompetanse som NBO-observatør og at de blir sertifiserte som NBO-observatør. 

Veiledende grunnpris for opplæringspakken er kr 85 000, -  inkludert materiale for 25 personer. På kurs hvor det er flere deltakere enn 25 personer, vil prisen per ekstra deltaker være kr 5500, -. I tillegg må utgifter til reise og opphold for kursholderne dekkes av tjenestetedet.

Formell forespørsel om kurs/ planlegging av opplæring rettes primært til
Unni Tranaas Vannebo: utv@r-bup.no Øvrige trenere kan også kontaktes ift videre informasjon om opplæringen.


Vedlegg:


Ansvarlig for siden: Tunby, Jorunn
Sist oppdatert: 08.04.2022 10:52