Kjønn og skjønn i kunstfag – «nye» karrierebarrierer for kvinner

Kjønn og skjønn i kunstfag – «nye» karrierebarrierer for kvinner


Prosjektet har som formål

  • å endre kjønnsubalansen på seniornivå ved Det kunstfaglige fakultet UiT 
  • å bidra til et økt nasjonalt fokus på tiltak for kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte ved landets øvrige kunstutdanningsinstitusjoner
  • å tilrettelegge for kunnskapsbygging og tiltak for å forbedre kjønnsbalansen ved kunstutdanningene, med særlig vekt på musikkutdanningene
  • å kartlegge utviklingstrender i kjønnsbalansen i feltet
  • å forske på kvalitetskriterier i forbindelse med opprykkssøknader

Sentralt i prosjektet står forholdet mellom kjønn og skjønn. Vurderinger i tilsettingsprosesser og opprykk er i kunstneriske stillinger basert på andre kriterier enn de vitenskapelige. Kvalitetskriteriene er i en viss forstand vagere og mindre forutsigbare enn i andre akademiske fag. Dette er en ekstra utfordring spesielt for kvinner som ønsker opprykk/tilsetting.

For å øke rekrutteringen av kvinner til faglige lederroller er det all grunn til å tro at det er nødvendig å ha en helhetlig tilnærming som omfatter både generelle kulturtrekk i kunstfeltet, trekk ved den akademiske bedriftskulturen og individuelle forhold. Motivasjon og mot har betydning for kvinners ønsker om å søke toppstillinger, og vurderingsprosesser har stor betydning for hvorvidt man opplever det som attraktivt å søke vitenskapelige stillinger. Kriteriene for vurdering av kvalitet, spesielt av kunstnerisk utviklingsarbeid, er fremdeles relativt uklare, og vurderingene tilsvarende forskjelligartede. Dette gjør at det kan oppleves som et uforutsigbart og utrygt foretakende å søke opprykk eller stilling som professor i musikk.

Det nyskapende i det foreliggende prosjektet ligger blant annet i at vi ønsker å gå i dybden på hvordan man vurderer kvalitet i fagfeltet. Bevissthet om og tiltak for rettferdige kvalitetsvurderinger av kunstneriske arbeider står i fokus.

For mer informasjon:

WWW.KUNSTFAK.NO/BALANSE

 Ansvarlig for siden: Blix, Hilde Synnøve
Sist oppdatert: 17.11.2017 12:06