Scholars at Risk - UiT Norges arktiske universitet

Scholars at Risk - UiT Norges arktiske universitet

Lansering: Free to Think 2022, UiT, 16.11.2022: Opptak av lanseringen - NRK Nordnytt 16.11.2022, starter på 05:30.

Nettkurs/MOOC - Dangerous Questions: Why Academic Freedom Matters - forrige rapport: Free to Think 2021

Bok: Ytringsfrihetens kår ved NORSKE universiteter og høyskoler

Universitetet i Tromsø er medlem i Scholars at Risk-nettverket (SAR).

Formålet for SAR er å styrkja grunnleggjande menneskerettar og akademisk fridom for forskarar og andre medlemmer i det globale akademiske samfunnet.

SAR har hovudkvarter i New York, og i SAR Norge har dei norske insitutsjonane eit forum for å diskuterea tiltak og aktivitetar.

Hovudaktiviteten i SAR er å gi ein fristad til forskarar og intellektuelle som er utsett for truslar i sine heimland ved å tilby mellombels stillingar e.l. Slik kan forskarane fortsetta arbeidet sitt, samtidig kan dei bidra i vertsinstitusjonen sin forsking, utdanning og andre aktivitetar.

SAR bidreg vidare med informasjon og arrangement, med å organisera førelesningsturnear, lagar kampanjar for fengsla forskarar og utfører forsking om akademisk fridom.

Ved UiT ønskjer ein å arbeida for formålet med følgjande aktivitetar:

  • Etablera eit UiT-SAR lønnsstipend
  • UiT-aktivitetar for akademisk fridom
  • Ein sekretærfunksjon, ved SIS

Scholars at Risk (SAR) ved UiT - rapport 2012-2015

UiT si leiing avgjer sentral tiltak for SAR-engasjementet


Kontakt:
Guri Ane Solem Bolgen, SIS

Nettside:
uit.no/scholarsatrisk

 

Rapport: SAR Global Congress, 08-10.06.2016

 

SAR-akademiker ved UiT

 

Lenker:
Scholars at Risk-nettverket
Scholars at Risk - Europe
SAR newsfeed - Irland

SAR-Norge på nett
SAR-Norge på facebook

SAIH om Norsk SAR-avdeling
Forskerforum 13.04.2012

SAIH-UiT: uit.no/saih

 

Students at Risk i Norge

science4refugees

 

Lenke: AFU-prosjekterAnsvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 11.04.2023 13:35