Scholars at Risk - UiT Norges arktiske universitet

Ny rapport: Free to Think 2018

Meld dere på: Nettkurs/MOOC om Akademisk frihet - ny oppstart 29. oktober 2018

Fagartikkel: “Measuring” the Erosion of Academic Freedom in Europe.
Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 49:597 2016.

Universitetet i Tromsø er medlem i Scholars at Risk-nettverket (SAR).

Formålet for SAR er å styrkja grunnleggjande menneskerettar og akademisk fridom for forskarar og andre medlemmer i det globale akademiske samfunnet.

SAR har hovudkvarter i New York, og i SAR Norge har dei norske insitutsjonane eit forum for å diskuterea tiltak og aktivitetar.

Hovudaktiviteten i SAR er å gi ein fristad til forskarar og intellektuelle som er utsett for truslar i sine heimland ved å tilby mellombels stillingar e.l. Slik kan forskarane fortsetta arbeidet sitt, samtidig kan dei bidra i vertsinstitusjonen sin forsking, utdanning og andre aktivitetar.

SAR bidreg vidare med informasjon og arrangement, med å organisera førelesningsturnear, lagar kampanjar for fengsla forskarar og utfører forsking om akademisk fridom.

Ved UiT ønskjer ein å arbeida for formålet med følgjande aktivitetar:

  • Etablera ein UiT-SAR komité
  • Etablera eit UiT-SAR stipend
  • Ei årleg rapportering til UiT (Universitetsstyret) og ei åpen førelesing
  • Ein sekretærfunksjon, ved AFU

Scholars at Risk (SAR) ved UiT - rapport 2012-2015

UiT-SAR komitéen har følgjande medlemmer:

  • Tore Henriksen, professor, UiT
  • Cassandra Myhre, student, leiar SAIH Tromsø
  • Kenneth Ruud, prorektor forskning, UiT (leiar)

(Komiteen skal oppnemnast på ny i 2018)

Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 04.12.2018 11:08