Kjønnsperspektiv i medisinsk forskning og undervisning

Vi ønsker å styrke de kjønnsmessige perspektiver ved både eksisterende forskningsprosjekter og utviklingen av nye.

Allmennmedisinsk forskningsgruppe ved Institutt for samfunnsmedisin fikk sommeren 2013 ansatt ny og spennende medarbeider, idet professor Katarina Hamberg ble ansatt som Prof II, knyttet til kjønnsperspektiv i forskning og undervisning. Dette var et resultat av utlysninger på UiT, som alle forskningsgrupper kunne søke på i forbindelse med, at Universitetet i Tromsø i 2012 ble tildelt Kunnskapsdepartementets likestillingspris på 2 millioner kroner.

Katarina Hamberg vil være tilknyttet oss de neste to år og bidra med sin store ekspertise på kjønnsområdet på ulike prosjekter, seminarer og undervisning.

Vi ser at det er opplagte muligheter i de problemstillinger vi velger, herunder symptomer og kreft, pasient/behandler-relasjoner i allmennpraksis, medisinsk uforklarte symptomer mv. for å rette oppmerksomheten mot oversette kjønnsdimensjoner og inkorporere disse i analysene av et tema – når det er relevant. Dette kan gjelde f.eks. både på et individuelt biologisk nivå og på et sosiokulturelt nivå, hvor ulike aspekter kan ha betydning for diagnostikk, behandling og forebyggelse. Dette ønsker vi å inkorporere også i fremtidige forskningsprosjekter og forskningsaktiviteter, f.eks. i søknader til NFR. Metodisk og teoretisk ligger vi godt an til å ta imot en ekstra analytisk dimensjon, og kjønnsperspektivet ligger ikke langt unna flere av de kvalitative forskeres teoretiske ståsted.

I forbindelse med den nye studiereform av medisinstudiet har allmenn medisin dessuten fått en dominerende rolle i alle undervisningsemner, samtidig som vi har en person ansatt til å vareta denne oppgave og komme med innspill fra oss. Disse innspill trenger i høy grad også et kjønnsperspektiv, både i forhold til diagnostiske tematikker og især i forhold til emnet ‘profesjonell kompetanse’, som omhandler interaksjon, kommunikasjon, ledelse mv. for kommende medisinere. Kjønn er sjeldent et viktig aspekt i allmennmedisinsk forskning og utdanning, men vi ser behovet og er modne til og ta imot en kjønnsforsker i vårt miljø.

Hva håper vi å oppnå og bidra til i de kommende 2 årene?

  • Formidle kjønnsperspektivet på forskning og undervisning til forskere og studerende på Helsefak, spesifikt på allmennmedisin
  • Arrangere løpende seminarer åpent for alle på Helsefak
  • Inspirere forskere til å ta med kjønnsperspektiver i forskningsprosjekter
  • Bistå i forhold til å få kjønnsperspektiv inn i forskningssøknader til NFR, EU m.fl.
  • Arrangere felles oppsamlende konferanse for alle tilsatte Prof II på UiT i 2015

Informasjon om Universitetets satsning på likestilling og kjønnsperspektiv i forskning og undervisning

Aktuelt

Katarina Hamberg får Görel Bohlins pris

Görel Bohlins pris for fremragende kjønnsforskning går i år til Katarina Hamberg, overlege og professor i allmennmedisin. Hun får blant annet prisen for sitt pionerarbeid med å innføre kjønnsperspektivet i både medisinsk forskning og utdanning, noe som har betydd mye for omsorgs- og klinisk arbeid. 

Katarina Hamberg får Görel Bohlins pris


Ansvarlig for prosjektet: Mette Bech Risør

Skip to main content