Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." /> Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." />

Allmennmedisinsk forskningsgruppe

Det allmennmedisinske fagmiljøet er sammensatt av allmennmedisinsk forskningsgruppe, fagenheten for primærmedisin og de to eksterne sentrene Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet.


VISJON

Vi ønsker å være et nyskapende kraftsenter for medisinsk utdanning, forskning og formidling med et særlig ansvar for befolkningen i Nord-Norge.

Vi ønsker å fremme forskning og fagutvikling av betydning for allmennmedisinsk praksis og helsetjeneste i distriktene, og ha en internasjonal profil gjennom å delta i internasjonale forskningsnettverk. Som en del av UiT’s samfunnsansvar ønsker vi å kunne bidra til global fagutvikling og forskning i primærhelsetjenesten, spesielt i nordområdene, og med henblikk på urfolk. Vi ønsker at dette skal gjenspeiles i vår undervisning ved å gi god faglig bakgrunn for arbeid i Nord Norge med vekt på distriktsmedisin og innblikk i det norske urfolks, dvs. samenes hundreårige assimileringshistorie. Visjonen er også å videreutvikle tverrfaglig forskning både ved fakultetet, med helseforetakene i Nord Norge og med aktører i primærhelsetjenesten.

Utviklingsplan allmennmedisinsk forskningsgruppe 2019-2024

Strateginotat for det allmennmedisinske fagmiljøet ved ISM

I 2019 sikter vi mot å fremstå som et miljø med betydelig metodisk kompetanse for allmennmedisinsk og samfunnsmedisinske forskning og fagutvikling og med kunnskap i frontlinjen på viktige områder, både for klinisk allmennmedisin og for utdanning av leger. Vi vil kunne glede oss over å ha et fruktbart samarbeid med praksisfeltet og med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Unge leger med erfaring fra eller interesse for allmennpraksis og samfunnsmedisin skal se på ISM som en attraktiv arbeidsplass. 

Allmennmedisinsk forskningsgruppe er en av forskningsgruppene ved Institutt for samfunnsmedisin


Vi bidrar også ved Nasjonal forskerskole i allmennnmedisin sammen med de tre andre universitetsmiljøene i landet