Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North

Foto: Allan Klo

Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North

KVINNFORSK fikk i 2012 tilsagn på 7 mill. i FRISAM-midler fra Norges forskningsråd, hvor vi benytter en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data fra sju kommuner i Finnmark fylke: Loppa, Alta, Kvalsund, Måsøy, Hammerfest, Nordkapp og Sør‐Varanger.

 Forskerprosjektet skal primært:

  • Bidra til å utvikle nye perspektiver knyttet til teoretisk og empirisk kunnskap om arbeidsmobillitet
  • Bidra til å forstå samspillet mellom arbeidsmobilitet, livsstil, kjønn og sted
  • Øke kunnskapen om særtrekkene ved arbeidsmobilitet i nordområdene

Og sekundært:

  • Utvikle komparative metoder for å undersøke kvinners og menns arbeidsmobilitet på tvers av yrker og lokalsamfunn
  • Utvikle en akademisk kjønnsstemme i debatten omkring nordområdene og dets utvikling


 
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 17.12.2015 14:56