Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North (avsluttet)
Foto: Allan Klo

Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North (avsluttet)

KVINNFORSK fikk i 2012 tilsagn på 7 mill. i FRISAM-midler fra Norges forskningsråd, hvor vi benytter en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data fra sju kommuner i Finnmark fylke: Loppa, Alta, Kvalsund, Måsøy, Hammerfest, Nordkapp og Sør‐Varanger.

 Forskerprosjektet skal primært:

  • Bidra til å utvikle nye perspektiver knyttet til teoretisk og empirisk kunnskap om arbeidsmobillitet
  • Bidra til å forstå samspillet mellom arbeidsmobilitet, livsstil, kjønn og sted
  • Øke kunnskapen om særtrekkene ved arbeidsmobilitet i nordområdene

Og sekundært:

  • Utvikle komparative metoder for å undersøke kvinners og menns arbeidsmobilitet på tvers av yrker og lokalsamfunn
  • Utvikle en akademisk kjønnsstemme i debatten omkring nordområdene og dets utvikling


 


 

Prosjektbeskrivelse

- engelsk tekst (lang versjon)

- norsk tekst(kort versjon) 


International workshop: Gender, Mobile Lifestyles and Places, 14- 16th of October 2014

ATTENTION:

Gender and (Im)mobilities in the Context of Work - an international interdisciplinary conference

Where: Tromsø

When  : 15.06.16 09.00