Ungdom med atferdsvansker på barnevernsinstitusjon

Ungdom med atferdsvansker på barnevernsinstitusjon

RKBU Nord har evaluert effekten og nytten av behandling på barnevernsinstitusjoner for ungdommer i alderen 13-17 år.

Prosjektbeskrivelse

I denne studien vil behandlingsmodellen MultifunC sammenlignes med ordinær behandling på barnevernsinstitusjoner i Norge. MultifunC er et manualisert behandlingsprogram på institusjon for ungdom med alvorlige atferdsproblemer som ofte er ledsaget av bekymringsfull rusatferd. Programmet er tatt i bruk ved flere barnevernsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark.

Målet med studien

Hensikten med studien er å evaluere om MultifunC er like god som andre eksisterende behandlingstilbud innenfor barnevernfeltet.  Samtidig med studien i Norge, gjennomføres det også en tilsvarende studie i Sverige. Dette gjøres for å kunne vurdere behandlingseffektene både separat og vurdert under ett. I den norske studien vil tilsammen 150 ungdommer inkluderes og det vil rekrutteres like mange ungdommer fra MultifunC-behandling og annen behandling. Ungdommene i behandlingsgruppene vil være “matchet” på intensiteten og alvorligheten i atferdsvansker og tilhørende problemområder.  I tillegg vil ca. 15-20 ungdommer fra såkalte enetiltak inkluderes i studien som en ytterligere sammenligningsgruppe. Blant institusjonene i sammenligningsgruppen finnes både statlige og private barnevernsinstitusjoner.

GJENNOMFØRING

Ungdommene blir bedt om å fylle i flere selvrapporteringsskjema og det gjennomføres blant annet intervju ved inklusjon i studien og ved 6, 12 og 24 måneder etter inntak. Foresatte inviteres også til å besvare ulike skjemaer på de samme tidspunktene som ungdommene samtykker til dette. All deltagelse i studien er frivillig. Forskningsmedarbeidere gir ungdommene informasjon om studien og hva deltagelse innebærer og henter eventuelt inn deres samtykke. Videre håndterer forskningsmedarbeiderne all informasjon fra deltagerne for å ivareta deltagernes konfidensialitet, men også for ikke å påføre personalet ved de ulike institusjonene uheldig merarbeid. Studien og prosedyrene er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD) og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i region nord (REK-Nord).

 Studien finansieres av Barne- ungdoms og familiedirektoratet. Videre gjennomføres studien i nært samarbeid med svenske myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Deltakere

Prosjektet planlegges avsluttet ved utgangen av 2015. Dette tidspunktet er forskjøvet som følge av at fasen for å inkludere deltagere til studien har vært mer tidkrevende enn antatt. Til sammen deltar 71 ungdommer fra MultifunC behandling og 74 ungdommer  plassert på institusjonene i sammenligningsgruppen (i forskningsprotokollen “Best availiable residential treatment”) [BART]). I BART gruppen inngår både “private” og “offentlige” barnevernsinstitusjoner. Totalt ble kun 6 ungdommer fra såkalte ene-tiltak inkludert.

Rekrutteringen av ungdommer er nå avsluttet. Studien har fra og med årsskiftet fått et annet fokus i og med at vi utelukkende følger opp de inkluderte ungdommene i studien. Det er både arbeids- og ressurskrevende å spore opp ungdommene ved tidspunktene 12 og særlig 24 måneder etter inntak i studien.

 

Rapport 1 2011: "Implementering av behandlingsmodellen MultiFunc. Implmentering på seks barnevernsinstitusjoner i Norge". 

2015: Behandling av ungdom på barnevernsinstitusjoner. Resultater ett år etter inntak. 

Rapport 2018: "Behandling av utagerende ungdommer på barnevernsinstitusjoner 2 år etter inntak- evaluering av behandlingsmodellen MultifunC. "




Ansvarlig for siden: Fossum, Sturla
Sist oppdatert: 07.11.2023 09:45