Ungsinn – tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse


Ungsinn.no er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift som publiserer systematiske oppsummeringer om tiltak for barn og unges psykiske helse. Hovedmålet er å bidra til at barn, unge og deres familier får tilbud om gode og virksomme tiltak som fremmer god psykisk helse og forebygger psykiske vansker.

Skjermbilde av ungsinn.no
Gode, virksomme tiltak

Det er bred enighet om viktigheten av å tilby gode forebyggende tiltak som sørger for at færre barn opplever å få psykiske plager. Om barn allerede har fått vansker, er det avgjørende å komme til med gode behandlingstiltak tidlig i utviklingsforløpet. Samtidig er det en erkjennelse at vi har for dårlig kunnskap om effekten av mange tiltak. Det gjør det vanskelig for praksis å velge hvilke tiltak de skal tilby, og det gjør det vanskelig for myndigheter og andre ekspertmiljøer å gi konkrete anbefalinger til tjenestene om hvilke tiltak som bør implementeres.

Lenke til Tidskriftet Ungsinn

Uavhengige vurderinger av effekten av tiltak
Ungsinns kunnskapsoppsummeringer undersøker effekten av ulike tiltak. Det kan både være helsefremmende tiltak, forebyggende tiltak og behandlingstiltak. Alle artiklene besvarer det samme forskningsspørsmålet: Er tiltak X virksomt tilbudt i vanlig praksis i Norge? For å besvare spørsmålet gjøres det en systematisk innhenting av litteratur. Litteraturen blir gjennomgått og vurdert etter forhåndsbeskrevne kriterier. I artikkelen konkluderes med en klassifisering i ett av seks evidensnivåer. 

Artiklene gir også praktisk og nyttig informasjon om tiltaket. Det standardiserte formatet legger til rette for sammenligninger. De som utarbeider kunnskapsoppsummeringene i Ungsinn er forskere fra ulike forskningsmiljøer i Norge. At kunnskapsoppsummeringene er uavhengig betyr at ingen av de som er involvert i utarbeidelsen av en artikkel (forfattere, fagfeller, redaktør) kan ha noen interesser i tiltaket eller ha vært involvert i utviklingen, evalueringen eller implementeringen av tiltaket.


Informasjon til fagpersoner og beslutningstakere
Ungsinn tilbyr informasjon som kan være en del av kunnskapsgrunnlaget i viktige beslutninger om implementering, spredning og evaluering av tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse.

Tidsskriftet retter seg derfor primært mot fagpersoner og beslutningstakere i tjenesteapparatet, men sentrale myndigheter, ideelle organisasjoner og forskningsmiljøer antas også å ha nytte av nettsiden.

[Loading...]