Tannhelse i nord

En kartlegging av tannhelsen i befolkningen i nord

Temasamling i Alta

Til sammen 28 medarbeidere på 6 tannklinikker var samlet i Alta den 26.-27. august i forbindelse med underveisevaluering og temasamling i Tannhelse i Nord-prosjektet.

Bildet viser de som var samlet i Alta på fagdagen i Tannhelse i Nord- prosjektet.
Bildet viser de som var samlet i Alta på fagdagen i Tannhelse i Nord- prosjektet. Foto: Privat

Faglige input vedr. «Epidemiologi som forskningsmetode» ble gitt av Magritt Brustad, institutt for samfunnsmedisin ved universitetet i Tromsø og «Kunnskapsbasert praksis – en utfordring for tannhelsetjenesten» av Nils Oscarson, forskningsleder ved TKnn, Tromsø.

Prosjektkoordinator Ann Karin Pilskog Olsen oppsummerte arbeidet med spørreskjemaer etc. så langt og Tannhelsesjef Torill H. Lauritsen tok for seg veien fremover.

Hver klinikk presenterte sine erfaringer av datainnsamlingen så langt.
Det kom inn forslag til hvordan forbedre rutiner, hva fungerer godt, hva fungerer ikke, og hvordan øke deltakelsen. Målet er å få en 80 % deltakelse, dvs. 25000 personer i alderen 18- 75 år i de fem kommunene Karasjok, Kautokeino, Tana, Nesseby, Lakselv.

Forskning er noe som ikke har vært vanlig i tannhelsetjenesten, og det kommer i tillegg til det vanlige arbeidet med pasienter, men engasjementet og motivasjonen var stor blant de som skal gjøre jobben ute på klinikkene. Kunnskapsbasert læring er interessant og vil gi oss muligheter til å arbeide mer evidensbasert til beste for den enkelte pasient.

Dette omfattende datagrunnlaget vil også åpne muligheter for å ta master- og doktorgrader i tannhelsetjenesten i Finnmark.