Panopto


Nå er videoene dine overført til Panopto – sjekk at du finner dem! 


IT-avdelingen har nå overført videoene dine fra Mediasite til Panopto. Dette gjelder videoer du tagget for overføring før 1. mai 2022. For å være sikker på at du har fått alle videoene, sjekk at du finner dem i Panopto. Hvis det er noen videoer du tagget som du ikke finner, kontakt IT-avdelingen via skjemaet på denne siden.  Velg skjemaet for "Panopto Import fra Mediasite: savnede videoer"


All tilgang til Mediasite opphører 31.12.2022.

Her viser vi deg hvor du finner videoene dine:

Kort oppsummering av video:

 1. Logg på uit.no/panopto. Velg påloggingsalternativ UiT Azure AD
 2. Søk etter video under menyvalget «Shared with me». Du vil her også se snarvei til mappen videoene ligger i.
 3. En annen måte å finne videoene på er å trykke på «Browse» og lete i mappetreet. Du må lete under mapper som vises som «Private», for å finne undermapper som du har tilgang til.
 4. For å publisere video som ligger i Panopto trykk deg inn på videoinnstillingene eller mappeinnstillingene og gå til menyvalget «Share». Her finner du innstillinger for tilgangsstyring og lenke for deling.
 5. Hvis du savner noen mapper eller videoer som du trenger tilgang til, kontakt IT-avdelingen via skjemaet på denne siden.  Velg skjemaet for "Panopto Import fra Mediasite: savnede videoer"
 6. Den raskeste måten for oss å lete frem video er om det sendes inn avspillingslenke i Mediasite for den videoen som savnes. Logg på My Mediasite for å finne avspillingslenke.

_____________________________________________________________________

Your videos have now been transferred to Panopto – make sure you got all of them! 

The IT department has now transferred your videos from Mediasite to Panopto. This applies to videos you tagged for transfer before May 1th 2022. Log into Panopto to make sure you got all your tagged videos. If there are any videos you cannot find, please contact the IT department via the form on this page. Select the form for "Panopto Import from Mediasite: missing videos"

All access to Mediasite ends on December 31th 2022. 

Here we show you where to find your videos (video in Norwegian):

Short summary of the video:

 1. Log on to uit.no/panopto. Select the login option UiT Azure AD
 2. Search for video under the "Shared with me" menu option. Here you will also see a shortcut to the folder the videos are placed in.
 3. Another way to find the videos is to press "Browse" and look in the folder tree. You must look under folders that appear as "Private" to find subfolders that you have access to.
 4. To publish a video from Panopto, click on the video settings or the folder settings and go to the "Share" menu option. Here you will find settings for access control and a link for sharing.
 5. If you are missing any folders or videos that you need access to, contact the IT department via the form on this page. Select the form for "Panopto Import from Mediasite: missing videos"
 6. The fastest way for us to find a video that is missing is if the playback link for the video in Mediasite is submitted. Log in to My Mediasite to find the playback link.

[Loading...]