Involvert

Forskning og tjenestestøtte med fokus på utfordringer knyttet til iverksetting og kvalitetssikring av brukermedvirkning i tjenester for barn og unge. INVOLVERT jobber tett med tjenester, brukerorganisasjoner og politisk nivå.

Gå direkte til hovedsiden for Involvert.no

Bakgrunn for prosjektet
Myndighetene har definert brukermedvirkning som et sentralt prinsipp i norske helse- og sosialtjenester for barn, unge og deres familier. Barns og ungdoms rett til å si sin mening og bli hørt er i løpet av de siste tiårene blitt nedfelt i FNs barnekonvensjon artikkel 12, Grunnlovens § 104, lov om barn og foreldre, lov om barnevern med flere. Disse bestemmelsene sier blant annet at et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, fritt skal få gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som vedrører barnet. Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd og barns mening skal i saksbehandling tillegges vekt i overenstemmelse med deres alder og utvikling. INVOLVERT prosjektet tar for seg utfordringer i praksisfeltet ved iverksetting og kvalitetssikring av barns medvirkning i tjenester for barn og unge. Prosjektet er to-delt og består av en forskningsdel og en tjenestestøttedel. INVOLVERT ledes av professor Anita Salamonsen, og har en rekke samarbeidspartnere fra brukerorganisasjoner, tjenester for barn og unge, myndighetsnivået og ulike forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsdelen av INVOLVERT

Forskerne i INVOLVERT gjør forskning på brukermedvirkning blant tjenester og brukere i overgangen fra et myndighetsideal til praksishverdagen i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge. Et viktig mål er å tematisere utfordringer knyttet til brukermedvirkning, og hvordan disse utfordringene best kan løses og brukermedvirkning kvalitetssikres sett fra ulike perspektiver. Denne praksisnære forskningen skal danne grunnlag for kunnskapsbasert tjenestestøtte i tett samarbeid med tjenester, brukerorganisasjoner og myndigheter.

INVOLVERT og tjenestestøtte
Tjenestestøttedelen av prosjektet består blant annet av formidling av tilgjengelig informasjon om brukermedvirkning. Nettstedet involvert.no er under oppbygging og skal bli en langsiktig ressurs for alle som trenger kunnskap om brukermedvirkning/ brukerinvolvering i barnevern, familievern og psykisk helsearbeid for barn og unge. Videointervjuer vil være en sentral kunnskapskilde på nettstedet. Bidragsytere vil være ansatte og ledere i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge, representanter for brukerorganisasjoner og hybridorganisasjoner, forskere, formidlingseksperter og representanter for politisk nivå.

Kompetansenivå

Prosjektet INVOLVERT ved RKBU Nord vil i tett samarbeid med oppdragsgivere, tjenester og brukerorganisasjoner etablere og drifte et kompetansemiljø for tjenestene, brukere, Bufdir og forskere rundt iverksetting og kvalitetssikring av brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykisk helsearbeid for barn og unge. Et slikt kompetansemiljø driftet av INVOLVERT/RKBU Nord vil arbeide langsiktig med systematisk kunnskapsinnhenting og systematisk kunnskapsformidling.

Undervisning

Vi vil utvikle, undervise om og evaluere forskningsbaserte verktøy/systemer for iverksetting og kvalitetssikring av brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge. Verktøyene/systemene må inneholde opplæring i medvirkning også for brukere i barnevern, familievern og psykisk helsearbeid for barn og unge.

[Loading...]