Implementering av helsefellesskapsmodellen

Prosjektet er et evaluerende følgeforskningsprosjekt som belyser innføringen av helsefellesskapsmodellen i Norge – og virkningene av denne reformen sett fra både myndighetenes og pasientenes side, med et særskilt blikk på primærhelsetjenestene, kommunene og pasientene. Hovedhensikten med prosjektet er å skaffe økt kunnskap om reformens virkninger og måloppnåelse for pasienter og deres behandlingsforløp, samt beslutningstakere (med vekt på lokalt nivå) og tjenesteutøvere (med vekt på primærhelsetjenester).

En hensikt med prosjektet er videre å skaffe økt kunnskap om hvilke begrunnelser som er brukt, og den idemessige bakgrunnen for utviklingen og innføringen av modellen, hvilke tenkemåter om organisering og styring i offentlig sektor som ligger til grunn, og hvordan disse ideene har vært utviklet og utvikles videre i løpet av prosessen. Vi ønsker også i dette prosjektet å studere hvem som på ulike måter står bak artikulasjonen av de utfordringene og forslag til løsninger som former både reformen i seg selv og implementeringen av den.