Fortellinger om hjelpeapparatets håndtering av seksuelle overgrep i samiske lokalsamfunn

Denne studien er et doktorgradsprosjektet som har som formål å undersøke ulike perspektiver på håndtering av seksuelle overgrep i lokalsamfunn med norsk og samisk befolkning.

Dette doktorgradsprosjektet skal utforske ulike opplevelser av håndtering av utfordringer med seksuelle overgrep i små lokalsamfunn med norsk og samisk befolkning . Prosjektet har tre utvalg;

  1. Voksne som tidligere har vært utsatt for seksuelle overgrep
  2. Voksne som har jobbet med forebygging av seksuelle overgrep
  3. 48 avisoppslag tilknyttet en norsk-samisk kommune sine utfordringer med seksuelle overgrep

Hensikten med prosjektet er å frambringe kunnskap om hvordan både overgrepsutsatte, fagpersoner og det offentlige opplever håndteringen av utfordringer med seksuelle overgrep når det kommer til norsk-samiske lokalsamfunn. Dette kan bidra til et helhetlig bilde med styrker og svakheter ved håndtering av seksuelle overgrep.

Forskningsspørsmål

  1. Hvordan kunne seksuelle overgrep foregå over flere tiår uten at en norsk-samisk kommune tok sitt lovpålagte ansvar for å hjelpe utsatte og berørte?
  2. Hva forteller samiske kvinner som opplevde vold og overgrep i oppveksten om hjelpen fra barnevernet og hvordan kan vi forstå dette i lys av et interseksjonalitetsperspektiv?
  3. Hva forteller utsatte for seksuelle overgrep og fagpersoner i norsk-samiske lokalsamfunn om sosial ulikhet og urettferdighet?  

Metode

  • Kvalitative forskningsintervju
  • Dokumentanalyse

Analysemetode

  • Refleksiv tematisk analyse
  • Kritisk diskursanalyse

Om avisoppslag og rettigheter

De 48 avisoppslagene er utvalgt ut fra omtalen om seksuelle overgrep i den spesifikke norsk-samiske kommunen. Det er både offentlige og private personer som har uttalt seg i avisoppslagene, og i enkelte av dem framkommer navn, etnisitet, religion, bilde og andre sensitive opplysninger som vedkommende har gitt. I prosjektets publikasjoner vil alle navn og sted bli anonymisert fortløpende. Da det benyttes sitater fra avisoppslagene og at de kildehenvises, gjør at personer er identifiserbare. Disse personene har rett til innsyn, retting, sletting, begrensning og protest. For å unngå å innhente ytterligere personopplysninger om disse personene, gis det med dette kollektiv informasjonen slik at personer kan ta kontakt fram til publisering for å oppfylle sine rettigheter.