Evaluering av kommunal tannpleier

(EvaKomTann)

Andelen eldre som beholder egne tenner er økende, og epidemiologiske studier tyder på at forkomsten av karies og periodontale sykdommer vil stige blant eldre, herunder også blant skrøpelige eldre (Uhlen-Strand et al., 2023). Opprettholdelse av god oral helse er av stor betydning for generell helse og livskvalitet for eldre, ettersom redusert oral helse blant annet kan føre til  mangelfull ernæring, smerter og risiko for infeksjoner og systemiske sykdommer som lungebetennelse og kardiovaskulær sykdom (Henni et al., 2022).

Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert som et fylkeskommunalt ansvarsområde, og skal etter lov om tannhelsetjenesten (1984) både organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, samt gi regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte grupper, herunder «eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie» (Lov om tannhelsetjenesten 1984). Det er helse- og omsorgspersonalet i kommunene som har ansvaret for daglig tann- og munnstell og ivaretakelse av munnhygiene hos brukere som trenger hjelp til dette. Den samme forskriften slår fast at det er den fylkeskommunale tannhelsetjenesten som har ansvar for opplæringen av helse- og omsorgspersonalet i tann- og munnstell, samt eventuelle undersøkelser og behandlinger av disse pasientene. Oppgavefordelingen fordrer høy grad av samhandling for at rettighetene i forbindelse med tannhelse til denne pasientgruppen skal ivaretas på en god måte. Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har forsøkt sikre dette ved å inngå samarbeidsavtaler med alle kommuner. Erfaringer viser imidlertid at samarbeidet fungerer ulikt og ofte er vanskelig å få til. Kartlegginger og undersøkelser tyder videre på at ivaretakelse av tann- og munnhelse for denne gruppen er mangelfull i mange kommuner, og det har vært pekt på at disse problemene kan knyttes til samhandlingsutfordringer (Forren et al., 2018; Henni et al., 2023; Hovden et al., 2017; Uhlen-Strand et al., 2023).

I dette prosjektet følger og evaluerer Senter for omsorgsforskning et pilotprosjekt som skal forsøke finne botemidler for disse utfordringene. Pilotprosjektet er initiert og eies av Helsedirektoratet, som i samarbeid med tannhelsetjenesten i Nordland fylkeskommune  gjennomfører prosjektet som innebærer ansettelse av kommunal tannpleier i kommunene Meløy, Narvik og Vestvågøy i perioden 2023-2025. Pilotprosjektet har som formål å bedre samhandlingen mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, og gjennom det styrke og forbedre oppfølging av tann- og munnhelse hos personer med rettigheter etter tannhelsetjenestelovens §1-3c, nemlig eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

Den overordnede målsetningen med denne følgeevalueringen er å undersøke, analysere og formidle relevante erfaringer og løsningsforslag fra pilotprosjektet i løpet av gjennomføringsperioden innenfor fire hovedområder:

  1. Tjenestemottakeres mynnhygiene, orale status og ernæringsstatus, deres kjennskap til rettigheter til vederlagsfri tannhelsetjeneste, samt deres opplevde orale helsetilstand og livskvalitet tilknyttet denne;
  2. ansattes kunnskap, kompetanse, holdninger og arbeidspraksis når det gjelder oral helse, tjenestemottakeres rettigheter til daglig munn- og tannstell og informasjon om rettigheter til vederlagsfri behandling;
  3. samhandling mellom kommunene, tannhelsetjenesten og privte tannklinikker, både når det gjelder dokumenterte strukturer og rutiner, og lederes og tjenesteutøveres opplevelse av samhandlingens karakter; og
  4. økonomiske og administrative virkninger av tiltaket kommunal tannpleier.

Prosjektet er grunnleggende sett forankret i en aksjonsforskningstradisjon, og vil videre benytte casedesign med metode- og datatriangulering, der flere ulike kvantitative og kvalitative data ses i sammenheng med hverandre – for å kunne gi en helhetlig og troverdig beskrivelse av både nåtidssituasjon og utvikling i hver av deltakerkommunene.

Litteratur:

Forren, K. L., Hovden, E., Ansteinsson, V., Kalland, B., and Søberg, H. A. (2018). Prosjektrapport 2018. Kommunal tannpleier - samhandling mellom hjemmebasert omsorg og tannhelsetjenesten. Samarbeidsprosjekt mellom Hamar kommune og Tannhelsetjenesten Hedmark. Hamar kommune/Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst/Hedmark fylkeskommune.  Hamar

Henni, S. H., Arnsteinsson, V., Mamykina, L., Hovden, E. A. S., Hove, L. H., and Hellesø, R. (2023). Factors influencing home health care providers´ performance of oral health care for older people: A qualitative study. International Journal of Older People Nursing, 18(e12561). doi:10.1111/opn.12561

Hovden, E. S., Krona, E. R., and Disch, P. G. (2017). Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven i region Sør. En beskrivelse av dagens praksis med fokus på samhandling mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten (3). Senter for omsorgsforskning, sør.  S. f. omsorgsforskning,   Oslo

Uhlen-Strand, M.-M., Hovden, E. A. S., Schwendicke, F., Arnsteinsson, V. E., Mdala, I., and Skudutyte-Rysstad, R. (2023). Dental Care for Older Adults in Home Health Care Services - Practices, Perceived Knowledge and Challenges among Norwegian Dentists and Dental Hygienists. BMC Oral Health, 23(222). doi:https://doi.org/10.1186/s12903-023-02951-x

[Loading...]