Bedret kunnskap

Bedret kunnskap om egenskaper ved rusmisbrukende og utagerende ungdommer som tvangsplasseres på barnevernsinstitusjoner

Prosjektet er en videreføring av «Evaluering av behandlingsmodellen MultifunC på barnevernsinstitusjoner». Bakgrunnen er at tidligere barnevernsklienter og ungdom plassert i barnevernsinstitusjoner står i fare for å falle utenfor skolegang og yrkesliv, noe som medvirker til fortsatt økt risiko for å bli sosialklienter, fortsatt kriminell løpebane, langvarige «barnevernskarrierer» med mer. I evalueringen av behandlingsmodellen MultifunC, var det et gjennomgående funn at noen profitterte på behandlingen og andre ikke, uavhengig av institusjonsalternativ. Det er derfor viktig med mer kunnskap om hva som kan virke for hvem.

Prosjektet tar utgangspunkt i en unik og ressurskrevende datainnsamling støttet av offentlige myndigheter, mer spesifikt BLD og Bufdir. De 139 ungdommene i prosjektet var plassert på tilsammen16 barnevernsinstitusjoner. Ungdommene var alle alvorlig utagerende og mange hadde tilhørende bekymringsfull rusatferd. I dette prosjektet vil det benyttes etablerte kartleggingsinstrumenter som kartlegger psykisk helse, rusbruk, tidligere kriminalitet (se prosjektskissen for detaljer) for å studere hva som kan predikere (1) narkotikakriminalitet og annen kriminalitet inklusive fengslinger, (2) påbegynt og prematurt avsluttet skolegang og (3) varighet på institusjonsplasseringene når ungdom er plassert på barnevernsinstitusjoner. Arkivdata fra Statistisk Sentralbyrå og Bufdir vil benyttes til dette. Prosjektet er unikt i norsk sammenheng da det er sjeldent at prosjekter som skissert her har såpass mange informanter og kan benytte objektive arkivdata som utfallsmål

[Loading...]