Barn som pårørende

Å vokse opp med foreldre som har psykiske lidelser eller andre livsutfordringer er en kjent risikofaktor for å selv utvikle sosiale, emosjonelle og psykiske vansker

I tråd med Helsepersonellovens paragraf 10 (a) skal helsepersonell bidra til å ivareta mindreårige barns behov for informasjon og oppfølging som følge av foreldres sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) har over tid samarbeidet med brukerorganisasjonen Voksne for barn (VFB) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) om implementering av nye rutiner og tiltak, samt evaluering av praksisendringer i psykisk helsevern for voksne.

Barneperspektivsamtalen er et kort og enkelt samtaleverktøy for fagfolk som møter foreldre med livsutfordringer. Gjennom dette tiltaket kan fagfolk tilby støtte og hjelp til foreldre og deres barn. RKBU Nord tilbyr opplæring i Barneperspektivsamtalen samt andre kompetanseutviklende aktiviteter.

RKBU Nord bidrar til kompetanseutvikling i form av opplæring, veiledning og støtte til fagfolk i kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og organisasjoner som arbeider med barn som pårørende. Målsettingen er en strukturert og kunnskapsbasert innsats for å legge til rette for bedre oppfølging av barn i tråd med lovendringene fra 2010.

[Loading...]